Raadsvoorstel vaststelling jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om:

 1. Het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 vast te stellen;
 2. In te stemmen met de in de jaarrekening opgenomen lasten en baten en de mutaties van de diverse reserves;
 3. De buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandvermogen vast te stellen op een bedrag van € 21,1 miljoen;
 4. Het saldo van de reserve frictiekosten organisatieontwikkeling 2013 van € 68.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve en de reserve frictiekosten organisatieontwikkeling 2013 op te heffen;
 5. Het saldo van de reserve ‘bovenwijkse voorzieningen grondexploitatie’ van € 1.065.000 over te hevelen naar de algemene reserve in het kader van de terugbetaling van de voorfinanciering van het deelproject Molenstraat uit het project Centrum Zevenbergen;
 6. De omvang van de reserve meerjarige uitgaven af te romen met € 216.000 in verband met de afwikkeling van Fijnaart-West (€ 100.000), haalbaarheidsonderzoek Kop Roode Vaart (€ 54.000), herontwikkeling Kompas Zevenbergen (€ 62.000) en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve;
 7. De omvang van de reserve maatschappelijk nut af te romen met een bedrag van € 105.000  i.v.m. de afwikkeling van beheerplan vervanging wegen 2015 (€ 28.000), paraplunota leefomgeving (€ 39.000), businesscase werkorganisatie W&I (€ 38.000) en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve;
 8. De omvang van de reserve gemeentegaranties af te romen met € 9.000 op basis van de vastgestelde risiconorm en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve;
 9. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties;
 10. De meerjarige incidentele effecten die voortkomen uit de actualisatie van de grondexploi-taties voor de jaren 2020 (€ 373.000 N), 2021 (€ 2.306.000 N), 2022 (€ 1.519.000 V), 2023
  (€ 3.622.000 N) en 2024 (€ 3.844.000 V) ten gunste / ten laste te brengen van het begrotingsresultaat in die jaren;
  11. In te stemmen met het verwerken in de begroting 2020 van de volgende reeds door de raad beschikbaar gestelde budgetten die ten laste van de algemene reserve komen:
  • brandveiligheid schoolgebouwen € 100.000
  • woningbehoefteonderzoek € 33.000

De jaarrekening 2019 sluit met een batig saldo van € 1.265.000. Dit is het resultaat nadat de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves hebben plaatsgevonden op grond van eerdere besluitvorming hierover door de gemeenteraad. Het saldo is € 878.000 hoger dan op grond van de 2e bestuursrapportage 2019 mocht worden verwacht. Verder wordt, in verband met actualisering van de belangrijkste risico’s, de buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandsvermogen bepaald op € 21,1 miljoen. Daarnaast wordt, op basis van actualisering van de bestemmingsreserves, € 1.463.000 vanuit deze bestemmingsreserves toegevoegd aan de algemene reserve. Voor de bestemming van het saldo van de jaarrekening wordt een afzonderlijk voorstel voorgelegd.