Vervolgaanpak ondernemerscommunicatie Corona

Het college besluit:

  1. Instemmen met voorgestelde vervolgaanpak ondernemerscommunicatie Corona
  2. Instemmen met Raadsinformatiebrief over vervolgaanpak ondernemerscommunicatie Corona

Vanuit de gemeente Moerdijk is er de afgelopen maanden stevig ingezet op de ondersteuning van de lokale ondernemers bij corona-gerelateerde wensen en zorgen. In het begin van de coronacrisis lag de focus met name op zenden van informatie over regelgeving en financieringsmogelijkheden en het delen van inspirerende voorbeelden. In de periode daarna is gerichter ingezet op interactie met de ondernemers en het komen tot maatwerkafspraken. Hierbij lag de nadruk op het opstarten en doorstarten van de horeca, de weekmarkt en de dialoog met belangenorganisaties, ondernemersverenigingen, netwerkclubs en belangrijke lokale economische spelers.

Om onze inzet voor de komende periode te bepalen is er vanuit de gemeente Moerdijk een verdiepingsslag gemaakt. Hierbij is er gekeken naar vier aspecten:

  1. Landelijke trends en ontwikkelingen;
  2. Analyse typologie lokale ondernemers;
  3. Uitkomsten coronavragenlijst lokale ondernemers (behoeftebepaling ondernemers);
  4. Inventarisatie coronamaatregelen omliggende gemeenten.

De uitkomsten hiervan zijn vertaald in een vervolgaanpak om de lokale ondernemers zo goed mogelijk te helpen in de komende periode. In de vervolgaanpak ligt de nadruk op het in gesprek blijven en meedenken met ondernemers over de 1,5 samenleving en de consequenties en aandachtspunten die dit met zich meebrengt. Daarnaast ligt de focus op het stimuleren van het lokaal inkopen door inwoners, ondernemers, bezoekers en de gemeente zelf, onze ondernemers positief blijven inspireren door kansen en mogelijkheden te delen en nog duidelijker te communiceren over het geldende (corona)beleid en de manier van handhaven daarop.