Beslissing op bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor het legaliseren van een schutting en gaashekwerk op het perceel gelegen aan de

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het bezwaarschrift;
  2. Kennis te nemen van het advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk;
  3. In afwijking van het advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, met verbetering van de motivering (zoals in het concept besluit is weergegeven).

Op 2 januari 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een schutting en gaashekwerk op het perceel gelegen aan de Industrieweg 45 in Zevenbergen. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. In afwijking van het advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk is besloten het bezwaar ongegrond te verklaren en de verleende omgevingsvergunning in stand te laten, met een verbeterde motivering.