Nota van Uitgangspunten actualisatie bestemmingsplannen bedrijventerrein Molengors

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Nota van Uitgangspunten Molengors;
  2. Op bedrijventerrein Molengors geen nieuwe bedrijfswoningen meer toe te staan, met uitzondering van lopende verzoeken;
  3. Naast het aspect geluid, ook voor hinder door geur en trillingen in het plan regels te formuleren;
  4. In het plan te werken met een meldingsplicht voor nieuwe ontwikkelingen;
  5. In het plan zowel de 45 dB(A) als de 55 dB(A) contour voor de Huizersdijk 26 op te nemen.

Voor het bedrijventerrein Molengors in Zevenbergen gelden een tweetal bestemmingsplannen die al wat ouder zijn. De gemeente is daarom gestart met een traject om deze plannen te actualiseren en in 1 plan samen te voegen. Als voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet wordt voor dit gebied geoefend met de nieuwe manier van werken onder deze nieuwe wet.

Als eerste stap moeten een aantal keuzes gemaakt worden in de opzet van de regels. Deze keuzes zijn beschreven in de Nota van uitgangspunten. Het college besluit met deze nota in te stemmen.