Tweede bestuursrapportage en tweede begrotingswijziging 2020 Werkplein Hart van West-Brabant.

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2020 van het Werkplein Hart van West-Brabant en de notitie ‘Analyse en prognose Coronagevolgen’;
  2. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2020;
  3. De tweede bestuursrapportage 2020, tweede begrotingswijziging 2020 en de notitie ‘Analyse en prognose Coronagevolgen’ ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;
  4. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze kenbaar te maken bij de tweede begrotings-wijziging 2020.

Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft de tweede bestuursrapportage 2020 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. In deze bestuursrapportage wordt teruggeblikt op de eerste helft van dit jaar waarbij ingegaan wordt op de voortgang van de geformuleerde doelstellingen voor de uitvoering van de Participatiewet en de stand van zaken ten aanzien van de baten en lasten. Tevens is daarbij een nieuwe doorrekening gemaakt van de verwachte lasten voor dit begrotingsjaar.

Op grond hiervan heeft het bestuur van het Werkplein besloten de begroting 2020 te wijzigen.