Kwartaalrapportage kredieten 1e kwartaal 2020 & 1e berap 2020

Het college besluit:
1. De raadsinformatiebrief ‘’ Kwartaalrapportage kredieten 1e kwartaal 2020 & 1e berap 2020’’ verzenden aan de gemeenteraad.
2. De financiële mutaties die uit de toegelichte ontwikkelingen voortkomen verwerken in een raadsvoorstel en deze binnenkort ter accordering voorleggen aan de gemeenteraad.

Zoals gebruikelijk informeert uw college de gemeenteraad na afloop van ieder kwartaal over (verwachte) aanpassingen van investeringskredieten.
In de kwartaalrapportage over het 1e kwartaal 2020 wordt daarnaast invulling gegeven aan de ‘beperkte’ 1e bestuursrapportage 2020. Op 23 april heeft de gemeenteraad ingestemd met het opstellen van een beperkte 1e bestuursrapportage. Dit in verband met het samenvallen van het proces van de jaarrekening, de 1e bestuursrapportage en de kadernota en gelet op de financiële opgaven bij de kadernota, de actuele druk op de organisatie en het effect van de coronamaatregelen.
In de beperkte 1e bestuursrapportage 2020 wordt  inzicht gegeven in de stand van zaken binnen de grootste budgetten en eerder genomen (college)besluiten die in de 1e bestuursrapportage zouden worden verwerkt.