Ontwerp beleidsbegroting 2021 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden West Noord (GR RAV Brabant MWN)

Het college besluit:
De Raad voor te stellen:
I. In te stemmen met het indienen van onderstaande gezamenlijke zienswijze van de gemeenten in de regio Midden- en West Brabant op de ontwerp beleidsbegroting 2021 van de RAV Brabant MWN:

  1. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
  2. De raad verzoekt de RAV om na de inwerkingtreding van de Wet ambulancezorg de mogelijkheden om over te gaan naar de meeste geschikte rechtsvorm voor te leggen aan het algemeen bestuur. Deze overgang mag voor gemeenten niet leiden tot nadelige (financiële) gevolgen.
  3. De raad verzoekt de RAV om de gemeenten in 2020 een voorstel te doen voor een nieuwe set prestatie-indicatoren om de kwaliteit van de ambulancezorg te meten. De prestatie-indicatoren voor het spoedvervoer maken hier onderdeel van uit:
    Responstijd A1 (melding-aankomst meer dan 15 minuten) 5,5%
    Responstijd A2 (melding-aankomst meer dan 30 minuten) 5%
  4. De raad vraagt nogmaals aandacht bij het DB en AB voor de afgegeven beleidsmatige richtlijn waarin de RAV Brabant Midden-West-Noord extra aandacht besteed aan gemeenten waar de overschrijding van A1 ritten, op basis van de jaarstukken en cijfers over 2018, hoger ligt dan 12,5%. Aandacht in de vorm van paraatheidsuitbreiding en/of verbeterde spreiding in deze gemeenten.

Op 14 april 2020 heeft het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord de ontwerp beleidsbegroting 2021 vastgesteld. Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd hun zienswijzen op de ontwerp begroting uiterlijk 1 juli 2020 te geven. De RAV ontvangt geen gemeentelijke bijdrage. Uitgangspunt voor de ontwerp beleidsbegroting zijn de met de zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken.
Er is in samenwerking met de gemeenten in de regio Midden- en West Brabant een gezamenlijke zienswijze opgesteld die bij het Dagelijks Bestuur van de RAV Brabant MWN naar voren wordt gebracht. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de beleidsbegroting 2021 vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd. Het Algemeen Bestuur zal op 2 juli 2020 besluiten over de ontwerp beleidsbegroting 2021.