27 oktober 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 27 oktober 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 27 oktober 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 20 oktober 2020

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 20 oktober 2020

  Het college besluit:

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Uittreding gemeente Bergen op Zoom uit de GR samenwerking ICT West Brabant West.

  Het college besluit:

  De raad voor te stellen:
  Toestemming te verlenen voor uittreding per 31 december 2021 van gemeente Bergen op Zoom uit de gemeenschappelijke regeling ‘ICT Samenwerking West-Brabant-West’ met inachtneming van de in de Notitie Gevolgen en Voorwaarden genoemde gevolgen, bedoeld in artikel 27 lid 4 van die gemeen-schappelijke regeling.

  Op 3 juli 2020 ontving het bestuur van de GR ICT Samenwerking West-Brabant-West (hierna GR ICT WBW) een brief van de gemeente Bergen op Zoom waarin zij het bestuur verzoekt toestemming te verlenen voor uittreding per 31 december 2021. Hiermee heeft de gemeente Bergen op Zoom de uittredingsprocedure in gang gezet zoals beschreven in artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling ‘ICT Samenwerking West-Brabant-West’.
  Voordat het bestuur in kan stemmen met de uittreding dienen zij formeel toestemming te hebben van de individuele gemeenteraden. De gemeenteraden zien hierbij toe op de gevolgen van uittreding. Onder begeleiding van een onafhankelijke extern deskundige heeft er de afgelopen periode intensief overleg plaats gevonden om onder andere deze gevolgen in beeld te brengen. Op 14 oktober jl. zijn deze gevolgen via een notitie ‘Gevolgen en Voorwaarden vastgesteld door het bestuur van de GR ICT WBW. De gemeenteraad verleent toestemming voor de uittreding van de gemeente Bergen op Zoom uit de gemeenschappelijke regeling ‘ICT Samenwerking West-Brabant-West’ met inachtneming van de in de Notitie Gevolgen en Voorwaarden genoemde gevolgen, bedoeld in artikel 27 lid 4 van de gemeenschappelijke regeling.

 4. Bezuinigingsvoorstellen afval

  Het college besluit:

  nu geen veranderingen door te voeren in de wijze van afvalinzameling.

  In de begrotingsbespreking aanstaande november worden de volgende drie onderwerpen op het gebied van afval besproken: sluiting dag op de milieustraat, afschaffing van de zomerinzameling groente-, fruit- en tuinafval (gft) en de medicijnroute. Het college neemt een standpunt in over deze bezuinigingsvoorstellen.

 5. 2e bestuursrapportage 2020

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2020;
  2. De gemeenteraad via een raadsvoorstel voor te stellen de financiële aanpassingen van de begroting 2020 (op basis van de 2e bestuursrapportage 2020) via een begrotingswijziging te verwerken.

  De 2e bestuursrapportage geeft inzicht in de mijlpalen die gedurende 2020 zijn bereikt. Tevens schets deze rapportage de relevante ontwikkelingen en de effecten van deze ontwikkelingen op de prestaties en doelstellingen uit de begroting 2020. Uiteraard zijn deze ontwikkelingen ook financieel doorgerekend. Met een raadvoorstel wordt de raad gevraagd de budgetafwijkingen ten opzichte van de huidige begroting 2020 te verwerken.
  De financiële mutaties laten een voordeel zien van € 2.591.000. Afgezet tegen het huidige (verwachte) begrotingsresultaat van € 627.000 nadelig, leiden deze mutaties na vaststelling door de gemeenteraad tot een op dit moment geschat voordelig rekeningresultaat 2020 van € 1.964.000.
  In de 2e bestuursrapportage 2020 wordt ook voorgesteld een aantal mutaties in kredieten en reserves door te voeren en een aantal algemene besluiten te nemen ten aanzien van de aanwending van reserves bij de jaarrekening 2020.

 6. Eindrapportage project ‘legalisatie gebruik gemeentegrond’

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de eindrapportage per 1 oktober 2020 voor het project ‘legalisatie gebruik gemeentegrond’.
  2. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

  Medio 2018 is gestart met het project ‘legalisatie gebruik gemeentegrond’. Het project is gericht op het legaliseren van het bestaande oneigenlijke grondgebruik. Het project bevindt zich inmiddels in de afrondende fase. De resterende dossiers bestaan voornamelijk uit zaken waarbij de eigendoms-afwikkeling thans bij de notaris ligt, zaken waarbij de gemeente nog in afwachting is van een ondertekende huur- of koopovereenkomst en vooral uit zaken waarbij het aangrenzende perceel in eigendom is van Stichting Woonkwartier. Omdat het project zich aldus in afrondende fase bevindt, is besloten dat de gemeente zelf per 1 oktober 2020 de resterende dossiers afwikkelt, zonder hiervoor gebruik te maken van inhuurkrachten.

 7. Visie op dienstverlening

  Het college besluit:

  1. Instemmen met de nota Bereikbaarheidsconcept 2.0, waarvan de kernpunten zijn:
   1. Kanaalmanagement: het click-call-face principe en de omnichannel strategie
   2. Onze afhandelwijze: de servicenormen, bereikbaarheidsafspraken en duidelijke communicatie over het proces van afhandeling.
  2. Instemmen met de nota Dienstverleningsprincipes.

  Vanuit de gemeente Moerdijk is het afgelopen jaar stevig ingezet op de dienstverlening. Naast het verbeteren van verschillende klantreizen zijn we ook aan de slag gegaan met onze visie op dienstverlening. De nota’s Bereikbaarheidsconcept en Dienstverleningsprincipes gaan over de manier waarop wij onze dienstverlening willen vormgeven en ze vormen dus gezamenlijk onze visie op dienstverlening.

  Wat is dienstverlening?

  Dienstverlening bestaat uit alle interacties en/of transacties tussen inwoners, bedrijven, of instellingen en de gemeente Moerdijk, zowel intern als extern. Voorbeelden hiervan zijn: het aanvragen van een paspoort, een gesprek over een inwonersinitiatief, interactie aan de gebiedstafels, het handhaven van de regels of een interne vraag die uitgezet wordt.

  Het bereikbaarheidsconcept 2.0

  Het bereikbaarheidsconcept gaat o.a. over kanaalmanagement, dus hoe we onze dienstverleningskanalen inzetten. De voornaamste dienstverleningskanalen zijn de website, de balie, apps, telefoon, e-mail, post en de gebiedstafels. We differentiëren door dienstverleningskanalen in te zetten die passend zijn bij de complexiteit van de vraag en de zelfredzaamheid van de bezoeker door middel van het click-call-face principe. De omnichannel strategie beschrijft hoe we toewerken naar meer integraliteit tussen de verschillende systemen en applicaties waarlangs vragen binnenkomen om zo te zorgen voor meer overzicht bij de medewerkers van de gemeente. Verder maken we intern afspraken over het afhandelen van vragen door servicenormen en bereikbaarheidsafspraken. Tot slot zetten we in op duidelijke communicatie over de afhandelwijze van vragen en meldingen.

  De dienstverleningsprincipes

  Voor de totstandkoming van de dienstverlenigsprincipes zijn ophaalsessies georganiseerd waarin we met inwoners en collega’s in gesprek gingen over welke thema’s voor hen belangrijk zijn. Daarnaast is er gekeken naar de aandachtspunten vanuit de ondernemerspeiling en de inwonerspeiling. Tot slot is er geanticipeerd op wat er door de komst van de Omgevingswet van ons wordt gevraagd.
  De kernwaarden van de gemeente Moerdijk zijn: samenwerkend, aansprekend, bevlogen en vertrouwd. Deze eigenschappen en drijfveren zijn de fundering van de organisatie en komen tot uiting in onze dienstverlening: de interacties en transacties tussen ons en de Moerdijker. De dienstverleningsprincipes zijn een verlengstuk van deze kernwaarden en geven richting aan hoe we ze in ons handelen tot uiting laten komen in houding, gedrag, diensten, producten en processen. De dienstverleningsprincipes en kernwaarden staan dus niet los van elkaar maar zijn onlosmakelijk verbonden met waar de organisatie voor staat. Ook geven de dienstverleningsprincipes invulling aan het strategisch doel van de gemeentelijke dienstverlening: prettig, persoonlijk en conform afspraak.
  De principes zijn: een volledig antwoord, duidelijk, meedenkend, betrouwbaar en persoonlijk.

 8. Uitvoeren instandhoudingsonderhoud diverse monumenten

  Het college besluit:

  Het college verzoekt de gemeenteraad in te stemmen met het volgende:

  1. In te stemmen met de uitvoering van instandhoudingsonderhoud aan diverse rijksmonumenten verdeeld over de gemeente Moerdijk;
  2. Voor 2021 een budget van € 632.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van instand-houdingsonderhoud aan diverse monumentale objecten in de gemeente Moerdijk;
  3. Het benodigde budget te dekken uit:
   1. Een subsidiebijdrage van de RCE van € 128.000.
   2. Een bedrag van € 259.000 uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen voor 2021.
   3. Het restant bedrag van € 245.000 te dekken uit de algemene reserve. 

  Al voor de invoering van de Erfgoedwet in 2016 heeft de gemeente in het kader van het besluit rijks-subsidiëring instandhouding monumenten 2013 (BRIM) voor diverse rijksmonumenten een subsidie aanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Deze subsidieregeling is bedoeld voor onderhoudswerkzaamheden aan rijksmonumenten en is door de overheid in het leven geroepen om planmatig onderhoud aan monumenten te stimuleren. De regeling is tegelijk met invoering van de Erfgoedwet op 1 juli 2016 vervangen door de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM). Voor het opstellen van de BRIM subsidie aanvraag is door een gespecialiseerd bureau een instand-houdingsplan opgesteld. Voorafgaand aan de aanvraag zijn monumenten begin 2015 geïnspecteerd. Op basis van deze inspectie is een meerjarenonderhoudsplan met een planhorizon van 6 jaar (2016 t/m 2021) opgesteld. De noodzaak van de uit te voeren werkzaamheden is onderbouwd door middel van een inspectierapport, een werkomschrijving en benodigd tekenwerk. De aanvragen zijn beoor-deeld door de RCE en medio 2015 heeft de RCE in totaal € 247.000 subsidie verleend.

  Deze rijksmonumenten betreffen zowel vastgoedobjecten (bijvoorbeeld Mauritshuis, Stadhuis Klundert e.d.) als objecten (bijvoorbeeld sluizen en vestingmuren e.d.). Een deel van het instandhoudings-onderhoud voor de gebouwen is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan van de gemeente. Deze werkzaamheden zijn tijdens regulier onderhoud uitgevoerd. Daarnaast zijn in de loop van de jaren voor een aantal monumentale gebouwen kredieten door de raad beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van projecten (bijvoorbeeld stadhuis Klundert en Theater de Schuur). 

  Voor het resterende deel van het instandhoudingsonderhoud dat in 2021 uitgevoerd moet worden is een  bedrag van € 632.000 nodig. Deze kosten zijn begroot voor het uitvoeren van instandhoudings-onderhoud aan de volgende (vastgoed) objecten:
  Overdekte sluis Verlaatsheul – vesting Klundert

  • Sluis het Wachtertje – vesting Klundert
  • Stenen Poppen – vesting Klundert
  • Kruithuis Friesland – vesting Willemstad
  • Voormalige Landpoort – vesting Willemstad
  • Fort de Hel – Willemstad
  • Tour Modèle Fort Sabina – Heijningen
  • Kruithuis Fort Sabina - Heijningen

   Met name de Stenen Poppen zijn in een dermate slechte onderhoudsstaat dat hier veel kosten mee gemoeid zijn. Een deel van de te maken kosten kunnen gedekt worden uit de, door de RCE, toegekende subsidie voor de betreffende onderdelen van € 128.000.

 9. Geen overdracht instandhouding openbare basisschool De Cocon op 1 augustus 2021.

  Het college besluit:

  In te stemmen met het raadsvoorstel tot het niet instemmen met het overdragen van de instandhouding van basisschool De Cocon door de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant aan de gemeente Moerdijk op 1 augustus 2021.

  Het bestuur van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant heeft de raad per brief d.d. 23 april 2020 in kennis gesteld voornemens te zijn om de openbare basisschool De Cocon in Klundert met ingang van 1 augustus 2021 op te heffen. Het bestuur heeft op 8 oktober jl. het definitieve besluit tot opheffing van openbare basisschool De Cocon met ingang van 1 augustus 2021, medegedeeld aan het team en de medezeggenschapsraad van de school.

  Het bestuur heeft besloten tot een vrijwillige opheffing van basisschool De Cocon op grond van artikel 159 lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en het ‘Onderzoeksrapport toekomstperspectief OBS De Cocon – Klundert 23 -04-2020’. Het bestuur heeft op basis van dit onderzoek en de bevindingen besloten dat de levensvatbaarheid van De Cocon, vanwege de hoge onderwijsinhoudelijke en financiële druk, de negatieve trend en het ontbreken van perspectief, onvoldoende is. Op de meest recente teldatum 1 oktober 2020 is sprake van 23 ingeschreven leerlingen.
  Op grond van het artikel 159 lid 2 WPO dient de raad van de gemeente Moerdijk vóór 1 februari 2021 te besluiten of de gemeente de basisschool De Cocon zelf in stand wil houden met ingang van 1 augustus 2021.
  De gemeente heeft daar op dit moment niet de deskundigheid voor op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Daarnaast zou dit alternatief als het leerlingenaantal onder 23 leerlingen zakt, wellicht slechts voor een korte termijn mogelijk zijn.  Immers bij een leerlingenaantal minder dan 23 leerlingen stopt het rijk in principe de bekostiging van de school. Bovendien is binnen 10 kilometer openbaar basisonderwijs beschikbaar door de aanwezigheid van openbare scholen in Zevenbergen, Fijnaart en Willemstad.

 10. Verzoek om financiële bijdrage carillon NH Kerk Zevenbergen

  Het college besluit:

  Het verzoek voor een subsidie van €50.000 voor de uitbreiding van het carillon in de NH Kerk te Zevenbergen af te wijzen.

  Stichting Carillon Zevenbergen heeft aan de gemeente een bijdrage van €50.000 gevraagd voor de uitbreiding van het huidige automatische carillon in de NH Kerk te Zevenbergen zodat het door een beiaardier bespeeld kan worden.
  Het college vindt een dergelijke hoge bijdrage ongepast in een tijd waarin de gemeente Moerdijk fors moet bezuinigen, ook op culturele voorzieningen en instellingen. Ook beschikt de kerk op dit moment over een werkend carillon zodat geen sprake is van een urgente noodzaak.

 11. Gladheidsbestrijdingsplan 2020 - 2021

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het gladheidbestrijdingsplan 2020-2021
  2. Het gladheidbestrijdingsplan 2020-2021 op de gebruikelijke wijze te communiceren en ter inzage leggen.
  3. Het college te informeren en te verzoeken om voor het naderende strooiseizoen nog voor een laatste maal het leveren van strooizout enkelvoudig te mogen gunnen aan Eurosalt.

  Jaarlijks wordt het gladheidbestrijdingsplan geactualiseerd zodat er ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen. Op basis van de evaluatie van het gladheidbestrijdingsseizoen 2019-2020 wordt een aantal verbeteringen voorgesteld. Deze zijn verwerkt in het gladheidbestrijdingsplan 2020 – 2021.

 12. Verlenging pilot waakvlambegeleiding Plus (Wmo)

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het verlengen van de pilot waakvlambegeleiding Plus van 1 november 2020 tot en met 31 december 2021 en het tarief voor het pilotproduct Waakvlam Plus per 2021 te indexeren met 2,94%.
  2. De verlenging van de pilot via een brief aan de 7 deelnemende aanbieders bevestigen. 

  In de Overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding is sinds 2017 een categorie waakvlam opgenomen. Waakvlam begeleiding is gericht op het in beeld houden en monitoren van kwetsbare cliënten en het voorkomen dat escalatie plaatsvindt. Met ingang van 24 februari 2020 is een pilot gestart gericht op het intensiveren van de inzet van de waakvlambegeleiding waardoor we verwachten dat meer cliënten de stap kunnen maken van reguliere begeleiding naar waakvlambegeleiding (de zogenaamde waakvlambegeleiding Plus).  De einddatum van de pilot, 1 november 2020, nadert maar door Corona hebben we nog niet voldoende van de pilot kunnen leren. Deelnemende aanbieders en de De6 gemeenten willen de pilot Waakvlambegeleiding Plus verlengen.  De actieve vorm van de pilot loopt tot en met februari. De achterliggende reden hiervoor is het nieuwe contract. De benodigde input voor het nieuwe contract moet voor april 2021 aangeleverd zijn. We willen de pilot dan echter nog niet beëindigen omdat we cliënten zorgcontinuïteit willen bieden en de administratieve lasten zo laag mogelijk willen houden. Daarom voeren we de waakvlam plus pilot (in niet-actieve vorm) uit tot de einddatum van het huidige contract 31 december 2021.

 13. Beheerplan civiele kunstwerken 2020-2024

  Het college besluit:

  De raad voor te stellen:

  1. Het beheerplan civiele kunstwerken 2020-2024 vast te stellen met de daarbij benodigde financiële middelen;
  2. In te stemmen met “alternatief 2”, waarbij we beheer en ontwerpkeuzes baseren op het beperken van jaarlijkse kosten;
  3. In te stemmen met het actualiseren van het afschrijvingsbeleid uit de Notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid Moerdijk 2019 door het toevoegen van de afschrijvingstermijn van 25 jaar voor levensduur verlengend onderhoud aan betonnen bruggen.
  4. Ten behoeve van het uitvoeren van het beheerplan de volgende kredieten en budgetten beschikbaar te stellen:
   1. Het jaarlijks budget voor onderhoud, inspectie en advisering op te hogen met € 216.212 in 2021 en verder;
   2. Het totaal beschikbaar gestelde krediet voor bruggen van 2021 op te hogen met € 386.645 en de kredieten voor 2022 en verder jaarlijks mee te nemen in het schema van de vervangingsinvesteringen;
   3. Het personeelsbudget voor team openbare ruimte op te hogen met € 155.000 in 2021 en verder;
  5. De totale hogere lasten voor 2021 en verder volledig te dekken uit de stelpost nieuw beleid specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen en het restant wat hiervoor gereserveerd staat in de stelpost nieuw beleid vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat voor de betreffende jaren.

  De gemeente Moerdijk heeft een integraal beleidskader voor het beheer van de openbare ruimte. (Effect gestuurd beheer 2017). Vanuit dit beleidskader worden beheerplannen opgesteld voor alle onderdelen in de openbare ruimte. We hebben geconstateerd dat niet voor alle onderdelen van de openbare ruimte (actuele) beheerplannen zijn. Om beheerst te kunnen beheren zijn we een inhaalslag aan het maken. Zo komen we aan de voorkant en voorkomen we verrassingen, zoals bijvoorbeeld het plotseling moeten afsluiten van bruggen. Als eerste is dit beheerplan voor civieltechnische kunstwerken aan de orde, wat ook gezien kan worden als een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP). Voor civiele kunstwerken is niet eerder een beheerplan gemaakt. Met dit beheerplan en het actualiseren van de huidige situatie is de onderhoudsbehoefte en vervangingsopgave voor een groot deel van de bruggen in beeld gebracht. De komende jaren worden gebruikt om de onderhouds- en vervangingsopgave fasegewijs uit te voeren en het verder volledig maken van alle beheer gegevens. De belangrijkste opgave is het borgen van de constructieve veiligheid, naast het voorkomen van kapitaalvernietiging door niet tijdig uitvoeren van onderhoud. Oftewel, we willen voorkomen dat kunstwerken voor het einde van hun technische levensduur vervangen moeten worden en dat we daarom onverwacht hoge kosten moeten maken.

 14. Kostendekkendheid gemeentelijke begraafplaatsen

  Het college besluit:

  1. Het huidige gemiddelde kostendekkenheidspercentage van 40% vast te stellen als uitgangspunt voor de begraaftarieven, waardoor 60% van de kosten ten laste komt van de Algemene Middelen.
  2. Jaarlijks de reguliere indexering die vastgesteld wordt bij de kadernota toe te passen op de  begraaftarieven.

  Na realisering van de nieuwe begraafplaats Noordtoren is er behoefte ontstaan om inzicht te krijgen in de mate van kostendekkendheid van de begraaftarieven. De exploitatiekosten van zowel de bestaande als de nieuwe begraafplaats zijn in beeld gebracht en afgezet tegen de inkomsten aan begraaftarieven. Hieruit blijkt dat het kostendekkendheidspercentage van de begraaftarieven gemiddeld 40% bedraagt.
  Het college heeft besloten om dit percentage van 40% te hanteren als uitgangspunt voor de begraaftarieven, deze hiermee op het huidige niveau te laten en hierop jaarlijks de reguliere prijsverhoging toe te passen, zoals vastgesteld in de kadernota.

 15. Deelname Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Noord-Brabant 2021 – 2024

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het continueren van de deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024, door ondertekening van de participatie overeenkomst.
  2. De kosten hiervan, € 20.451, ten laste te brengen van product Kunstbeoefening -en bevordering (654000/43520).

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft ingestemd met het continueren van deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021 – 2024.  
  Met deze regeling beoogt het Fonds voor Cultuurparticipatie, in samenwerking met gemeenten en provincies, scholen in staat te stellen samen met de culturele omgeving kwalitatief goede cultuur-educatie duurzaam te verankeren.

 16. Project 120 – Logistiek Park Moerdijk – Onttrekking wegen eerste fase aan de openbaarheid

  Het college besluit:

  De raad voor te stellen om:

  1. Ambtshalve de insteekweg aan de Moerdijkseweg ter plaatse van nummer 19 en een deel van de Lapdijk grenzend aan Rijksweg 17 te onttrekken aan het openbaar verkeer op grond van artikel 9 van de Wegenwet en conform de bijgesloten situatietekening. Dit in verband met de voorgenomen start van de eerste fase ontwikkeling LPM;
  2. Dit besluit zo spoedig mogelijk te publiceren voor bezwaar en beroep.

  Voor de eerste fase realisatie Logistiek Park Moerdijk (LPM) is het noodzakelijk om een deel van de Lapdijk grenzend aan Rijksweg 17 en de insteekweg van de Moerdijkseweg ter plaatse van nummer 19 aan de openbaarheid te onttrekken. De wegen hebben hun oorspronkelijke functie, bereikbaarheid aanliggende agrarische percelen verloren. De aangelegen percelen zijn de ontwikkelcombinatie LPM aangekocht. Er is sprake van tijdelijk gebruik van de aangekochte percelen door de voormalig eigenaar. Inmiddels heeft ook de Raad van State op 30 september jl. groen licht gegeven voor de ontwikkeling van LPM. De bestemming agrarisch is ter plaatse vervallen, en is nu bestemd als bedrijventerrein. De wegen hebben geen doorgaande functie. De raad wordt voorgesteld om te besluiten tot onttrekking van deze wegen. Er is bezwaar en beroep door belanghebbenden mogelijk tegen dit besluit.

 17. Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

  Het college besluit:

  De raad voor te stellen de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Moerdijk 2021 vast te stellen en daarmee de termijn waarbinnen de gemeente over een hulpvraag dient te beslissen op maximaal 8 weken te stellen.

  Per 1 januari 2021 wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
  Dit om de brede schuldenaanpak vroegsignalering van problematische schulden te versterken en een snellere en betere schuldhulpverlening te bewerkstelligen. Met wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt gegevensuitwisseling voor schuldhulpverlening gefaciliteerd en tegelijkertijd naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gewaarborgd.
  Binnen de wetswijziging wordt de gemeente ook verplicht om bij verordening te bepalen binnen welke termijn de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt.
  Deze termijn bedraagt maximaal acht weken. Voorgesteld wordt om de termijn op deze 8 weken te bepalen.