Deelname Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Noord-Brabant 2021 – 2024

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het continueren van de deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024, door ondertekening van de participatie overeenkomst.
  2. De kosten hiervan, € 20.451, ten laste te brengen van product Kunstbeoefening -en bevordering (654000/43520).

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft ingestemd met het continueren van deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021 – 2024.  
Met deze regeling beoogt het Fonds voor Cultuurparticipatie, in samenwerking met gemeenten en provincies, scholen in staat te stellen samen met de culturele omgeving kwalitatief goede cultuur-educatie duurzaam te verankeren.