Eindrapportage project ‘legalisatie gebruik gemeentegrond’

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de eindrapportage per 1 oktober 2020 voor het project ‘legalisatie gebruik gemeentegrond’.
  2. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Medio 2018 is gestart met het project ‘legalisatie gebruik gemeentegrond’. Het project is gericht op het legaliseren van het bestaande oneigenlijke grondgebruik. Het project bevindt zich inmiddels in de afrondende fase. De resterende dossiers bestaan voornamelijk uit zaken waarbij de eigendoms-afwikkeling thans bij de notaris ligt, zaken waarbij de gemeente nog in afwachting is van een ondertekende huur- of koopovereenkomst en vooral uit zaken waarbij het aangrenzende perceel in eigendom is van Stichting Woonkwartier. Omdat het project zich aldus in afrondende fase bevindt, is besloten dat de gemeente zelf per 1 oktober 2020 de resterende dossiers afwikkelt, zonder hiervoor gebruik te maken van inhuurkrachten.