Geen overdracht instandhouding openbare basisschool De Cocon op 1 augustus 2021.

Het college besluit:

In te stemmen met het raadsvoorstel tot het niet instemmen met het overdragen van de instandhouding van basisschool De Cocon door de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant aan de gemeente Moerdijk op 1 augustus 2021.

Het bestuur van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant heeft de raad per brief d.d. 23 april 2020 in kennis gesteld voornemens te zijn om de openbare basisschool De Cocon in Klundert met ingang van 1 augustus 2021 op te heffen. Het bestuur heeft op 8 oktober jl. het definitieve besluit tot opheffing van openbare basisschool De Cocon met ingang van 1 augustus 2021, medegedeeld aan het team en de medezeggenschapsraad van de school.

Het bestuur heeft besloten tot een vrijwillige opheffing van basisschool De Cocon op grond van artikel 159 lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en het ‘Onderzoeksrapport toekomstperspectief OBS De Cocon – Klundert 23 -04-2020’. Het bestuur heeft op basis van dit onderzoek en de bevindingen besloten dat de levensvatbaarheid van De Cocon, vanwege de hoge onderwijsinhoudelijke en financiële druk, de negatieve trend en het ontbreken van perspectief, onvoldoende is. Op de meest recente teldatum 1 oktober 2020 is sprake van 23 ingeschreven leerlingen.
Op grond van het artikel 159 lid 2 WPO dient de raad van de gemeente Moerdijk vóór 1 februari 2021 te besluiten of de gemeente de basisschool De Cocon zelf in stand wil houden met ingang van 1 augustus 2021.
De gemeente heeft daar op dit moment niet de deskundigheid voor op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Daarnaast zou dit alternatief als het leerlingenaantal onder 23 leerlingen zakt, wellicht slechts voor een korte termijn mogelijk zijn.  Immers bij een leerlingenaantal minder dan 23 leerlingen stopt het rijk in principe de bekostiging van de school. Bovendien is binnen 10 kilometer openbaar basisonderwijs beschikbaar door de aanwezigheid van openbare scholen in Zevenbergen, Fijnaart en Willemstad.