Gladheidsbestrijdingsplan 2020 - 2021

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het gladheidbestrijdingsplan 2020-2021
  2. Het gladheidbestrijdingsplan 2020-2021 op de gebruikelijke wijze te communiceren en ter inzage leggen.
  3. Het college te informeren en te verzoeken om voor het naderende strooiseizoen nog voor een laatste maal het leveren van strooizout enkelvoudig te mogen gunnen aan Eurosalt.

Jaarlijks wordt het gladheidbestrijdingsplan geactualiseerd zodat er ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen. Op basis van de evaluatie van het gladheidbestrijdingsseizoen 2019-2020 wordt een aantal verbeteringen voorgesteld. Deze zijn verwerkt in het gladheidbestrijdingsplan 2020 – 2021.