Kostendekkendheid gemeentelijke begraafplaatsen

Het college besluit:

  1. Het huidige gemiddelde kostendekkenheidspercentage van 40% vast te stellen als uitgangspunt voor de begraaftarieven, waardoor 60% van de kosten ten laste komt van de Algemene Middelen.
  2. Jaarlijks de reguliere indexering die vastgesteld wordt bij de kadernota toe te passen op de  begraaftarieven.

Na realisering van de nieuwe begraafplaats Noordtoren is er behoefte ontstaan om inzicht te krijgen in de mate van kostendekkendheid van de begraaftarieven. De exploitatiekosten van zowel de bestaande als de nieuwe begraafplaats zijn in beeld gebracht en afgezet tegen de inkomsten aan begraaftarieven. Hieruit blijkt dat het kostendekkendheidspercentage van de begraaftarieven gemiddeld 40% bedraagt.
Het college heeft besloten om dit percentage van 40% te hanteren als uitgangspunt voor de begraaftarieven, deze hiermee op het huidige niveau te laten en hierop jaarlijks de reguliere prijsverhoging toe te passen, zoals vastgesteld in de kadernota.