Project 120 – Logistiek Park Moerdijk – Onttrekking wegen eerste fase aan de openbaarheid

Het college besluit:

De raad voor te stellen om:

  1. Ambtshalve de insteekweg aan de Moerdijkseweg ter plaatse van nummer 19 en een deel van de Lapdijk grenzend aan Rijksweg 17 te onttrekken aan het openbaar verkeer op grond van artikel 9 van de Wegenwet en conform de bijgesloten situatietekening. Dit in verband met de voorgenomen start van de eerste fase ontwikkeling LPM;
  2. Dit besluit zo spoedig mogelijk te publiceren voor bezwaar en beroep.

Voor de eerste fase realisatie Logistiek Park Moerdijk (LPM) is het noodzakelijk om een deel van de Lapdijk grenzend aan Rijksweg 17 en de insteekweg van de Moerdijkseweg ter plaatse van nummer 19 aan de openbaarheid te onttrekken. De wegen hebben hun oorspronkelijke functie, bereikbaarheid aanliggende agrarische percelen verloren. De aangelegen percelen zijn de ontwikkelcombinatie LPM aangekocht. Er is sprake van tijdelijk gebruik van de aangekochte percelen door de voormalig eigenaar. Inmiddels heeft ook de Raad van State op 30 september jl. groen licht gegeven voor de ontwikkeling van LPM. De bestemming agrarisch is ter plaatse vervallen, en is nu bestemd als bedrijventerrein. De wegen hebben geen doorgaande functie. De raad wordt voorgesteld om te besluiten tot onttrekking van deze wegen. Er is bezwaar en beroep door belanghebbenden mogelijk tegen dit besluit.