Uittreding gemeente Bergen op Zoom uit de GR samenwerking ICT West Brabant West.

Het college besluit:

De raad voor te stellen:
Toestemming te verlenen voor uittreding per 31 december 2021 van gemeente Bergen op Zoom uit de gemeenschappelijke regeling ‘ICT Samenwerking West-Brabant-West’ met inachtneming van de in de Notitie Gevolgen en Voorwaarden genoemde gevolgen, bedoeld in artikel 27 lid 4 van die gemeen-schappelijke regeling.

Op 3 juli 2020 ontving het bestuur van de GR ICT Samenwerking West-Brabant-West (hierna GR ICT WBW) een brief van de gemeente Bergen op Zoom waarin zij het bestuur verzoekt toestemming te verlenen voor uittreding per 31 december 2021. Hiermee heeft de gemeente Bergen op Zoom de uittredingsprocedure in gang gezet zoals beschreven in artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling ‘ICT Samenwerking West-Brabant-West’.
Voordat het bestuur in kan stemmen met de uittreding dienen zij formeel toestemming te hebben van de individuele gemeenteraden. De gemeenteraden zien hierbij toe op de gevolgen van uittreding. Onder begeleiding van een onafhankelijke extern deskundige heeft er de afgelopen periode intensief overleg plaats gevonden om onder andere deze gevolgen in beeld te brengen. Op 14 oktober jl. zijn deze gevolgen via een notitie ‘Gevolgen en Voorwaarden vastgesteld door het bestuur van de GR ICT WBW. De gemeenteraad verleent toestemming voor de uittreding van de gemeente Bergen op Zoom uit de gemeenschappelijke regeling ‘ICT Samenwerking West-Brabant-West’ met inachtneming van de in de Notitie Gevolgen en Voorwaarden genoemde gevolgen, bedoeld in artikel 27 lid 4 van de gemeenschappelijke regeling.