Uitvoeren instandhoudingsonderhoud diverse monumenten

Het college besluit:

Het college verzoekt de gemeenteraad in te stemmen met het volgende:

 1. In te stemmen met de uitvoering van instandhoudingsonderhoud aan diverse rijksmonumenten verdeeld over de gemeente Moerdijk;
 2. Voor 2021 een budget van € 632.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van instand-houdingsonderhoud aan diverse monumentale objecten in de gemeente Moerdijk;
 3. Het benodigde budget te dekken uit:
  1. Een subsidiebijdrage van de RCE van € 128.000.
  2. Een bedrag van € 259.000 uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen voor 2021.
  3. Het restant bedrag van € 245.000 te dekken uit de algemene reserve. 

Al voor de invoering van de Erfgoedwet in 2016 heeft de gemeente in het kader van het besluit rijks-subsidiëring instandhouding monumenten 2013 (BRIM) voor diverse rijksmonumenten een subsidie aanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Deze subsidieregeling is bedoeld voor onderhoudswerkzaamheden aan rijksmonumenten en is door de overheid in het leven geroepen om planmatig onderhoud aan monumenten te stimuleren. De regeling is tegelijk met invoering van de Erfgoedwet op 1 juli 2016 vervangen door de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM). Voor het opstellen van de BRIM subsidie aanvraag is door een gespecialiseerd bureau een instand-houdingsplan opgesteld. Voorafgaand aan de aanvraag zijn monumenten begin 2015 geïnspecteerd. Op basis van deze inspectie is een meerjarenonderhoudsplan met een planhorizon van 6 jaar (2016 t/m 2021) opgesteld. De noodzaak van de uit te voeren werkzaamheden is onderbouwd door middel van een inspectierapport, een werkomschrijving en benodigd tekenwerk. De aanvragen zijn beoor-deeld door de RCE en medio 2015 heeft de RCE in totaal € 247.000 subsidie verleend.

Deze rijksmonumenten betreffen zowel vastgoedobjecten (bijvoorbeeld Mauritshuis, Stadhuis Klundert e.d.) als objecten (bijvoorbeeld sluizen en vestingmuren e.d.). Een deel van het instandhoudings-onderhoud voor de gebouwen is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan van de gemeente. Deze werkzaamheden zijn tijdens regulier onderhoud uitgevoerd. Daarnaast zijn in de loop van de jaren voor een aantal monumentale gebouwen kredieten door de raad beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van projecten (bijvoorbeeld stadhuis Klundert en Theater de Schuur). 

Voor het resterende deel van het instandhoudingsonderhoud dat in 2021 uitgevoerd moet worden is een  bedrag van € 632.000 nodig. Deze kosten zijn begroot voor het uitvoeren van instandhoudings-onderhoud aan de volgende (vastgoed) objecten:
Overdekte sluis Verlaatsheul – vesting Klundert

 • Sluis het Wachtertje – vesting Klundert
 • Stenen Poppen – vesting Klundert
 • Kruithuis Friesland – vesting Willemstad
 • Voormalige Landpoort – vesting Willemstad
 • Fort de Hel – Willemstad
 • Tour Modèle Fort Sabina – Heijningen
 • Kruithuis Fort Sabina - Heijningen

 Met name de Stenen Poppen zijn in een dermate slechte onderhoudsstaat dat hier veel kosten mee gemoeid zijn. Een deel van de te maken kosten kunnen gedekt worden uit de, door de RCE, toegekende subsidie voor de betreffende onderdelen van € 128.000.