Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Het college besluit:

De raad voor te stellen de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Moerdijk 2021 vast te stellen en daarmee de termijn waarbinnen de gemeente over een hulpvraag dient te beslissen op maximaal 8 weken te stellen.

Per 1 januari 2021 wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
Dit om de brede schuldenaanpak vroegsignalering van problematische schulden te versterken en een snellere en betere schuldhulpverlening te bewerkstelligen. Met wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt gegevensuitwisseling voor schuldhulpverlening gefaciliteerd en tegelijkertijd naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gewaarborgd.
Binnen de wetswijziging wordt de gemeente ook verplicht om bij verordening te bepalen binnen welke termijn de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt.
Deze termijn bedraagt maximaal acht weken. Voorgesteld wordt om de termijn op deze 8 weken te bepalen.