28 april 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 28 april 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 28 april 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
M.J.A. Hiel loco-gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 21 april 2020

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 21 april 2020

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Verantwoording Wijkgerichte en preventieve inzet wijkverpleging Thebe 2019

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de verantwoording van Thebe over de inzet van de eenmalige subsidie van € 4.560 voor de wijkgerichte preventie door de wijkverpleging in de periode september tot en met december 2019;
  2. De eenmalige subsidie, conform het eerder verstrekte bedrag, vast te stellen op € 4.560; en
  3. Thebe met bijgaande beschikking in kennis te stellen van dit besluit.

  Surplus en Thebe ontvangen beide een subsidie voor de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster/wijkverpleging in de gemeente Moerdijk. Voor 2020 is hiervoor door beide organisaties een gezamenlijke aanvraag gedaan. Om aan deze taken in de periode september t/m december 2019 uitvoering te kunnen geven heeft Thebe een eenmalige subsidie ontvangen. Deze subsidie is aanvullend op de financiering van de zorgverzekeraars. Op 27 februari jl. heeft Thebe de verantwoording over de inzet van de eenmalige subsidie ingediend.
  Conform de afspraak is de eenmalige subsidie aangewend voor zogenaamde casefinding, via spreekuren bij huisartsen en preventieve huisbezoeken. In deze huisbezoeken gaat naast de cliënt de aandacht uit naar de mantelzorger en diens belastbaarheid. Daarnaast richt de wijkverpleging zich op collectieve preventie en onderhoud van de samenwerking met een breed netwerk. Het college heeft besloten de eenmalige subsidie aan Thebe voor de genoemde periode definitief vast te stellen op € 4.560.

 4. Aanvullend budget implementatie Axxerion

  Het college besluit:
  In te stemmen met de voorgestelde implementatie van Axxerion en de uitbreiding van de licenties. De extra benodigde middelen van € 11.000 voor 2020 zullen in de eerstvolgende bestuursrapportage worden verwerkt. De hogere jaarlijkse kosten vanaf 2021 (€ 9.500 in 2021 en € 7.000 vanaf 2022) zullen in de begroting worden opgenomen.

  De gemeente Moerdijk heeft in 2017 een licentie aangeschaft voor het vastgoedbeheers-programma Axxerion. Axxerion is een informatie- en managementsysteem dat moet zorgen voor centraal inzicht en overzicht van de totale vastgoedportefeuille van de gemeente. Hierbij valt te denken aan het onderhoudsniveau, bezettingsgraad of expiratiedata van contracten. Axxerion is in 2017 gevuld maar nog niet volledig geïmplementeerd.
  Vanuit de accountant is de sterke aanbeveling gedaan om Axxerion zo snel mogelijk te implementeren. Eind 2019 is de implementatie door het cluster Vastgoed weer opgepakt maar zijn we er achter gekomen dat er onvoldoende budget is voor verdere implementatie. Het college heeft aanvullend budget beschikbaar gesteld zodat Axxerion op korte termijn in gebruik kan worden genomen.

 5. Herbenoeming voorzitter en leden van de Klachtencommissie Jeugd en Jaarverslag Klachtencommissie Jeugd 2019

  Het college besluit:

  1. Mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot (jurist) herbenoemen tot voorzitter van de Klachtencommissie Jeugd voor de periode 1 april 2020 – 1 april 2024;
  2. Mevrouw drs. R. Poerink-Smolders (arts), mevrouw drs. E. Klaver (gedragsdeskundige) en mevrouw drs. S. de Kroes (arts) herbenoemen tot lid van de Klachtencommissie Jeugd voor de periode 1 april 2020 – 1 april 2024;
  3. De Afdelingsmanager Middelen van de gemeente Rucphen mandaat verlenen om namens het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk de herbenoemingsbrieven te ondertekenen;
  4. Kennis te nemen van het Jaarverslag van de Klachtencommissie Jeugd over het jaar 2019.

  Ten behoeve van een behoorlijke klachtenbehandeling in het kader van de toegang tot en de jeugdhulpverlening hebben de gemeentes Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert een eensluidende Klachtenregeling Jeugd vastgesteld, waarbij de behandeling van en het adviseren over klachten over de toegang tot jeugdhulp dan wel het beslissen over klachten over jeugdhulpverlening is opgedragen aan de Klachtencommissie Jeugd.
  Zoals bepaald in artikel 11 van de Klachtenregeling Jeugd heeft de Klachtencommissie Jeugd over haar werkzaamheden in 2019 verantwoording afgelegd in een jaarverslag.
  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot herbenoemd als voorzitter van de Klachtencommissie Jeugd en mevrouw drs. R. Poerink-Smolders, mevrouw drs. E. Klaver en mevrouw drs. S. de Kroes herbenoemd als lid van de Klachtencommissie Jeugd.