Herbenoeming voorzitter en leden van de Klachtencommissie Jeugd en Jaarverslag Klachtencommissie Jeugd 2019

Het college besluit:

  1. Mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot (jurist) herbenoemen tot voorzitter van de Klachtencommissie Jeugd voor de periode 1 april 2020 – 1 april 2024;
  2. Mevrouw drs. R. Poerink-Smolders (arts), mevrouw drs. E. Klaver (gedragsdeskundige) en mevrouw drs. S. de Kroes (arts) herbenoemen tot lid van de Klachtencommissie Jeugd voor de periode 1 april 2020 – 1 april 2024;
  3. De Afdelingsmanager Middelen van de gemeente Rucphen mandaat verlenen om namens het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk de herbenoemingsbrieven te ondertekenen;
  4. Kennis te nemen van het Jaarverslag van de Klachtencommissie Jeugd over het jaar 2019.

Ten behoeve van een behoorlijke klachtenbehandeling in het kader van de toegang tot en de jeugdhulpverlening hebben de gemeentes Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert een eensluidende Klachtenregeling Jeugd vastgesteld, waarbij de behandeling van en het adviseren over klachten over de toegang tot jeugdhulp dan wel het beslissen over klachten over jeugdhulpverlening is opgedragen aan de Klachtencommissie Jeugd.
Zoals bepaald in artikel 11 van de Klachtenregeling Jeugd heeft de Klachtencommissie Jeugd over haar werkzaamheden in 2019 verantwoording afgelegd in een jaarverslag.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot herbenoemd als voorzitter van de Klachtencommissie Jeugd en mevrouw drs. R. Poerink-Smolders, mevrouw drs. E. Klaver en mevrouw drs. S. de Kroes herbenoemd als lid van de Klachtencommissie Jeugd.