28 januari 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 28 januari 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 28 januari 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
drs. T.H.R. Zwiers wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 21 januari 2020

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 21 januari 2020

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Uitvoeringsprogramma 2020 Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

  Het college besluit:

  1. Uitvoeringsprogramma 2020 VTH vast te stellen.
  2. In te stemmen met  de extra personele inzet bij  team VTH.
  3. Het extra budget van € 228.000 mee te nemen in de 1e bestuursrapportage 2020 en de daarbij horende begrotingswijziging, met als dekking een extra legesopbrengst van € 100.000 en voor het restant het al dan niet positieve begrotingsresultaat 2020.
  4. Uitvoeringsprogramma 2020 VTH via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.
  5. Uitvoeringsprogramma 2020 VTH in het kader van het interbestuurlijk toezicht voor 1 februari 2020 naar Gedeputeerde Staten sturen.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks aan de hand van het Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Moerdijk een uitvoeringsprogramma op. Hierin wordt vastgelegd welke activiteiten in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2020 worden uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma VTH 2020 omvat ook het Werkplan 2020 VTH Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
  Het Uitvoeringsprogramma VTH 2020 zal ter kennisname aan de gemeenteraad en provincie Noord-Brabant worden gestuurd. Het toezenden van beide stukken aan de gemeenteraad en provincie betreft een wettelijke verplichting en dient voor 1 februari 2020 te zijn gebeurd.
  Voor het uitvoeren van de reguliere taken is meer personele capaciteit nodig. De verwachting is dat het aantal aanvragen hoger is dan het langjarig gemiddelde waar de bestaande capaciteit op is gebaseerd. Naast de reguliere werkzaamheden en projecten staat het uitvoeringsprogramma 2020 vooral in het teken van de implementatie van de Omgevingswet.
  De vergunningplicht voor de autoverhuurbranche in combinatie met de toepassing van de Wet Bibob zorgt ervoor dat het college meer zicht krijgt op de werkwijze en integriteit van autoverhuurbedrijven en kan de bedrijven op die manier ook beter controleren. Zo wordt doeltreffend een onveilig en malafide ondernemersklimaat tegengegaan. Het Bibob-beleid is daarvoor aangepast.
  De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

 4. Contourennotitie Regionale Energiestrategie West-Brabant

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de Contourennotitie Regionale Energiestrategie West-Brabant.
  2. De conceptreactie ter meningsvorming aan te bieden aan de Commissie Fysieke Infrastructuur.

  De bestuurlijke behandeling van de Regionale Energiestrategie West-Brabant (RES) start met een Contourennotitie, die in de periode van half januari tot eind februari 2020 aan alle betrokken gemeenteraden, waterschappen en provincie ter consultatie wordt aangeboden. De Contouren-notitie geeft inzicht in de voorgenomen inhoud van onze RES en onze regionale bijdrage aan de landelijke doelstellingen voor duurzame elektriciteit en warmte uit het Klimaatakkoord en de keuzes die daaraan ten grondslag liggen. Na consultatie van de betrokken besturen wordt dit uitgewerkt tot een concept-RES. Hiervoor geldt een door het Rijk opgelegde deadline van 1 juni 2020.

 5. Bespreekstuk ontwerp-bestemmingsplan Vesting Willemstad – Herstelplan 2019

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen om het ontwerpbestemmingsplan Vesting Willemstad – Herstelplan 2019, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1709.VestWSHerstel2019-BP30 te bespreken in de commissievergadering van 11 februari 2020 en in te stemmen met de uitgezette lijn van de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan. Na de ter inzage legging wordt de besluitvorming in het raadsvoorstel aangepast. De beantwoording van eventuele zienswijzen zal in het raadsvoorstel worden verwerkt.

  Op 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Vesting Willemstad ongewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit is 1 beroepschrift ingediend. Op 13 november 2019 heeft de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State uitspraak gedaan. Het beroepschrift is gegrond verklaard. De Afdeling bestuursrecht heeft de het besluit van 5 juli 2018 vernietigd voor zover het gaat om de bestemming voor het perceel Voorstraat 6a te Willemstad. In de uitspraak wordt de gemeenteraad opgedragen binnen 20 weken een nieuw besluit te nemen ten aanzien van dit onderdeel. Dit betekent dat de vaststelling van dit bestemmingsplan in de raadsvergadering van 5 maart 2020 behandeld moet worden. Het ontwerpbestemmingsplan Vesting Willemstad – Herstelplan 2019 ligt van 9 januari 2020 tot en met 19 februari 2020 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan wat ter inzage ligt, wordt voorgelegd aan de commissievergadering FI van 11 februari 2020.

 6. Verlagen huur clubgebouw Stichting Hondensport Klundert.

  Het college besluit:
  In te stemmen met het verlagen van de huur van het clubhuis Stichting Hondensport Klundert naar € 2.000 per jaar met jaarlijkse indexering volgens de meest recente consumenten-indexering vanaf 2021.

  De Stichting Hondensport Klundert heeft grote moeite om de financiën ieder jaar rond te krijgen. De gemeente Moerdijk vindt het belangrijk dat hondenbezitters in de gemeente een voorziening hebben om honden te laten bewegen. Om de financiële situatie van de stichting te verbeteren heeft het college besloten om de huur van het clubhuis te verlagen. Hiermee zijn de financiële zorgen van de stichting voorlopig opgelost.