Bespreekstuk ontwerp-bestemmingsplan Vesting Willemstad – Herstelplan 2019

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om het ontwerpbestemmingsplan Vesting Willemstad – Herstelplan 2019, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1709.VestWSHerstel2019-BP30 te bespreken in de commissievergadering van 11 februari 2020 en in te stemmen met de uitgezette lijn van de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan. Na de ter inzage legging wordt de besluitvorming in het raadsvoorstel aangepast. De beantwoording van eventuele zienswijzen zal in het raadsvoorstel worden verwerkt.

Op 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Vesting Willemstad ongewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit is 1 beroepschrift ingediend. Op 13 november 2019 heeft de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State uitspraak gedaan. Het beroepschrift is gegrond verklaard. De Afdeling bestuursrecht heeft de het besluit van 5 juli 2018 vernietigd voor zover het gaat om de bestemming voor het perceel Voorstraat 6a te Willemstad. In de uitspraak wordt de gemeenteraad opgedragen binnen 20 weken een nieuw besluit te nemen ten aanzien van dit onderdeel. Dit betekent dat de vaststelling van dit bestemmingsplan in de raadsvergadering van 5 maart 2020 behandeld moet worden. Het ontwerpbestemmingsplan Vesting Willemstad – Herstelplan 2019 ligt van 9 januari 2020 tot en met 19 februari 2020 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan wat ter inzage ligt, wordt voorgelegd aan de commissievergadering FI van 11 februari 2020.