Contourennotitie Regionale Energiestrategie West-Brabant

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de Contourennotitie Regionale Energiestrategie West-Brabant.
  2. De conceptreactie ter meningsvorming aan te bieden aan de Commissie Fysieke Infrastructuur.

De bestuurlijke behandeling van de Regionale Energiestrategie West-Brabant (RES) start met een Contourennotitie, die in de periode van half januari tot eind februari 2020 aan alle betrokken gemeenteraden, waterschappen en provincie ter consultatie wordt aangeboden. De Contouren-notitie geeft inzicht in de voorgenomen inhoud van onze RES en onze regionale bijdrage aan de landelijke doelstellingen voor duurzame elektriciteit en warmte uit het Klimaatakkoord en de keuzes die daaraan ten grondslag liggen. Na consultatie van de betrokken besturen wordt dit uitgewerkt tot een concept-RES. Hiervoor geldt een door het Rijk opgelegde deadline van 1 juni 2020.