Uitvoeringsprogramma 2020 Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

Het college besluit:

  1. Uitvoeringsprogramma 2020 VTH vast te stellen.
  2. In te stemmen met  de extra personele inzet bij  team VTH.
  3. Het extra budget van € 228.000 mee te nemen in de 1e bestuursrapportage 2020 en de daarbij horende begrotingswijziging, met als dekking een extra legesopbrengst van € 100.000 en voor het restant het al dan niet positieve begrotingsresultaat 2020.
  4. Uitvoeringsprogramma 2020 VTH via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.
  5. Uitvoeringsprogramma 2020 VTH in het kader van het interbestuurlijk toezicht voor 1 februari 2020 naar Gedeputeerde Staten sturen.

Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks aan de hand van het Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Moerdijk een uitvoeringsprogramma op. Hierin wordt vastgelegd welke activiteiten in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2020 worden uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma VTH 2020 omvat ook het Werkplan 2020 VTH Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
Het Uitvoeringsprogramma VTH 2020 zal ter kennisname aan de gemeenteraad en provincie Noord-Brabant worden gestuurd. Het toezenden van beide stukken aan de gemeenteraad en provincie betreft een wettelijke verplichting en dient voor 1 februari 2020 te zijn gebeurd.
Voor het uitvoeren van de reguliere taken is meer personele capaciteit nodig. De verwachting is dat het aantal aanvragen hoger is dan het langjarig gemiddelde waar de bestaande capaciteit op is gebaseerd. Naast de reguliere werkzaamheden en projecten staat het uitvoeringsprogramma 2020 vooral in het teken van de implementatie van de Omgevingswet.
De vergunningplicht voor de autoverhuurbranche in combinatie met de toepassing van de Wet Bibob zorgt ervoor dat het college meer zicht krijgt op de werkwijze en integriteit van autoverhuurbedrijven en kan de bedrijven op die manier ook beter controleren. Zo wordt doeltreffend een onveilig en malafide ondernemersklimaat tegengegaan. Het Bibob-beleid is daarvoor aangepast.
De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.