28 juli 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 28 juli 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 28 juli 2020
Aanwezig:
E. Schoneveld  1e loco-burgemeester / wethouder
Drs. M.J.A. Hiel loco-gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
M. Maarsen communicatieadviseur (aanwezig tot en met agendapunt 2.3)
Afwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
D.J. Brummans wethouder
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 21 juli 2020

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 21 juli 2020

  Het college besluit:

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Subsidieverlening Voedselbank

  Het college besluit:

  1. Stichting Voedselbank Moerdijk voor 2021 een jaarlijkse subsidie van € 1.500,- te verlenen, onder voorbehoud van de besluitvorming van de gemeenteraad op de gemeentebegroting 2021.
  2. De subsidie over het jaar 2021 ten laste brengen van het budget Armoedebeleid (6614400)
  3. Het jaarverslag 2019 voor kennisgeving aan te nemen en de subsidie voor 2019 vast te stellen.

  Stichting Voedselbank Moerdijk heeft een verzoek ingediend voor subsidieverlening over het jaar 2021. Dit verzoek is in behandeling genomen.

  Stichting Voedselbank Moerdijk komt in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie over het jaar 2021. In 2019 hielp de Voedselbank Moerdijk 310 personen (2018:232) uit 105 verschillende huishoudens (2018:78) in de gemeente Moerdijk met een gratis voedselpakket. Hiervan waren 124 kinderen jongeren dan 18 jaar (2018:99). De hulp die geboden wordt door de voedselbank doen zij samen met bedrijven, instellingen, particulieren en de gemeente. Met name met dank aan de vrijwilligers die ervoor zorgen dat er elke week een pakket klaarstaat.

  In 2019 is een aanzienlijke stijging van 34% te zien van het aantal klanten t.o.v. het jaar 2018.

  Op dit moment is er een nieuw beleidsplan Schuldhulpverlening in ontwikkeling, daarnaast gaat er met ingang van 2021 een nieuwe wet Schudhulpverlening van kracht. De voedselbank is voor ons een belangrijke partner die input levert voor het vormen van nieuwe beleidskaders.

 4. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Schansdijk Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. De ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Schansdijk Zevenbergen ontvankelijk te verklaren;
  2. In te stemmen met de Nota zienswijzen bestemmingsplan Schansdijk Zevenbergen;
  3. De zienswijzen genummerd A, B, en C. ongegrond te verklaren;
  4. De zienswijze ingediend door Directie Zevenbergsche Hoeve B.V. en Directie Golden Tulip Hotel Zevenbergen gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren;
  5. Het ontwerpbestemmingsplan Schansdijk Zevenbergen zoals vervat in de bestanden set met planidentificatie NL.IMRO.1709.BP.BPZBSchansdijk-BP30, als gevolg van de wijzi-gingen zoals opgesomd in de conclusie van de Nota zienswijzen, gewijzigd vast te stellen.
  6. Ten behoeve van dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.
  7. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BP.BPZBSchansdijk-BP30 naar NL.IMRO.1709.BP.BPZBSchansdijk-BP40.

  Voor een nog onbebouwd perceel aan de Schansdijk in Zevenbergen, naast restaurant de Zevenbergsche Hoeve, is een verzoek ingediend voor de bouw van een kantoor, met een ondergeschikt laboratorium. In het laboratorium worden bloedmonsters getest die vanuit verschillende aangesloten ziekenhuizen, onder ander het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem en het Amphia ziekenhuis in Breda. In het kantoor worden de uitslagen administratief verwerkt.

  Op deze locatie is de realisatie van een kantoor al toegestaan. Het gaat hier om de locatie waar in het verleden plannen waren voor de bouw van een politiekantoor. Het nu ingediende plan past echter niet volledig binnen de bestaande bouwmogelijkheden. Het nieuwe kantoor wordt groter in oppervlakte en hoger dan de bestaande beheersverordening toestaat. Tenslotte past ook het ondergeschikte laboratorium niet in de geldende regels. Voor de ontwikkeling is daarom een nieuwe bestemmingsplan opgesteld, dat volgens de procedure in de Wet ruimtelijke ordening voor de periode van 6 weken ter visie is gelegd. Op het plan zijn vier zienswijzen ingediend. Het college besluit aan de gemeenteraad voor te stellen het plan, naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, gewijzigd vast te stellen.

 5. Extra financiële bijdrage Streekomroep Ons West Brabant

  Het college besluit:

  1. Een aanvullende bijdrage van € 5.600 te verstrekken aan de Stichting Streekomroep Ons West Brabant, onder de opschortende voorwaarde dat de gemeenten Etten-Leur, Halder-berge en Zundert ook instemmen met de toekenning van een aanvullende bijdrage, naar rato van het inwoneraantal;
  2. De extra eenmalige bijdrage van € 5.600 aan de Streekomroep te dekken binnen de huidige exploitatiebegroting 2020 van het team Maatschappelijke Ondersteuning en te verwerken in begrotingswijziging behorende bij de 2de bestuursrapportage 2020;
  3. De raad hierover informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  In 2020 ontvangt Streekomroep Ons West Brabant een bedrag € 76.000 aan zorgplichtgelden, waarvan € 21.782 van de gemeente Moerdijk. De begroting laat aan het einde van het jaar een tekort zien van € 15.394, o.a. omdat enkele activiteiten vanwege de coronacrisis zijn afgelast. Om dit tekort en mogelijke nieuwe tegenvallers op te vangen, vraagt de Streekomroep voor het jaar 2020 aan de vier gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert een aanvullen-de bijdrage van in totaal € 20.000. Naar rato van het aantal inwoners bedraagt de extra eenma-lige bijdrage voor Moerdijk € 5.600. Het college heeft besloten de eenmalige bijdrage te verstrekken, onder de opschortende voorwaarde dat de gemeenten Etten-Leur, Halderberge en Zundert ook instemmen met de toekenning van een aanvullende bijdrage. Het bedrag wordt gedekt binnen de huidige exploitatiebegroting 2020. De gemeenteraad wordt geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

 6. Vaststelling subsidie inloop GGZ Moerdijk 2019 door GGZ Breburg

  Het college besluit:

  1. De subsidie ten behoeve van de inloop GGZ in 2019 door GGZ Breburg vast te stellen aan de hand van de ingediende (financiële) verantwoording op € 44.032,66;
  2. Het teveel aan bevoorschotte subsidie van € 818,54 van GGZ Breburg terug te vorderen;
  3. GGZ Breburg met bijgaande vaststellingsbeschikking informeren over dit besluit.

  GZZ Breburg houdt zich in Moerdijk bezig met de ontwikkeling en realisatie van laagdrempelige inloopactiviteiten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Enerzijds is het doel om deze inwoners door middel van de inloopfunctie een veilige omgeving te bieden, te behoeden voor verergering van hun problemen (of een terugval) en naar een hogere mate van participatie te begeleiden. Anderzijds hebben de activiteiten tot doel om voor meer begrip te zorgen voor psychiatrische problematiek in onze wijken en stigma van deze doelgroep tegen te gaan.

  De gemeente Moerdijk hecht er veel waarde aan om ook voor de meest kwetsbaren een gast-vrije gemeente te zijn. Daarom werkt GGZ Breburg proactief aan de doorontwikkeling van de inloopfunctie. Het college wordt gevraagd de subsidie aan GGZ Breburg over 2019 vast te stellen.

 7. Realiseren extra hondenlosloopterreinen en verbeteren bestaande hondenlosloop-terreinen

  Het college besluit:

  De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met het realiseren van extra hondenlosloopterreinen en het duurzaam ver-beteren van de hekwerken rondom de bestaande hondenlosloopterreinen;
  2. Het actualiseren van het afschrijvingsbeleid uit de Notitie waarderings- en afschrijvingsbe-leid Moerdijk, in verband met het toevoegen van de afschrijvingstermijn van 20 jaar voor investeringen in hondenlosloopterreinen;
  3. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 133.400 voor de realisatie en verbetering van de hondenlosloopterreinen en de jaarlijkse kapitaallasten van in totaal € 10.000 voor
  4. € 8.700 te dekken uit de stelpost nieuw beleid, reeds bij de vaststelling van de begroting specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen en de overige € 1.300 aan kapitaal-lasten ten laste te brengen van het exploitatieresultaat 2020 en vanaf 2021 te verwerken in de meerjarenbegroting 2021-2024.

  De gemeente Moerdijk wil inspelen op vragen en opmerkingen van haar bewoners inzake het hondenbeleid en er is nu vraag naar extra hondenlosloopterreinen. Ook vanuit de boa´s is geadviseerd om meer voorzieningen voor de honden te realiseren. Door deze te realiseren, krijgen hondenbezitters meer mogelijkheden hun hond uit te laten op een door hen (zowel de hondenbezitters als de niet-hondenbezitters) gewenste manier. Goed ingepast en benut zal hierdoor minder overlast zijn van loslopende honden op ongewenste plekken.

  Ook zien we dat van de bestaande losloopterreinen intensief gebruik wordt gemaakt. In Fijnaart is vorig jaar reeds een nieuw type omheind losloopterrein gerealiseerd. Er zijn mogelijkheden om in de kernen Oudemolen, Standdaarbuiten, Zevenbergen, Heijningen en Noordhoek een nieuw omheind terrein te realiseren. In Willemstad kan een extra losloopstrook gerealiseerd worden zonder afrastering.

  In Moerdijk-Dorp wordt een park aangelegd ter compensatie van het kappen van bomen voor het Logistiek Park Moerdijk. In overleg met de bewoners is afgesproken dat in dit park een hondenlos-loopterrein wordt aangelegd. Dit wordt betaald door de N.V. Havenbedrijf Moerdijk. In de kernen Zevenbergschen Hoek en Helwijk is vraag naar afrastering van delen van bestaande losloopterreinen.

  Daarnaast zijn hekwerken van drie bestaande hondenlosloopterreinen versleten. De houten palen zijn aan vervanging toe. Het gaat hierbij om hondenlosloopterreinen in de kernen Noordhoek en Zevenbergen (2x).

  Ook het hekwerk van het losloopterrein in Langeweg is aan vervanging toe. Hier is echter sprake van geplande woningbouw op het bestaande hondenlosloopterrein, waardoor dit terrein mogelijk komt te vervallen. In de ontwikkeling van de woningbouw zal rekening gehouden worden met een nieuwe locatie en de hiervoor benodigde financiële middelen. Het herstel van de bestaande hekwerken valt onder het onderhoud. Voor de algehele vervangingen en nieuwe aanleg zijn echter geen middelen in de exploitatie beschikbaar. Omdat alle hekwerken in een relatief korte tijd vervangen moeten worden, is gekeken of er een degelijker hekwerk te plaatsen is. Een hekwerk met dubbelstaaf matten gaat circa 20 jaar mee zonder dat er noemenswaar-dige onderhoudskosten te verwachten zijn. De investering hiervan is hoger, maar over de langere termijn is het voor wat betreft de uiteindelijke jaarlasten goedkoper. Bovendien is het duurzamer, omdat er in principe minder vandalisme bij aan de orde zal zijn en dit type hekwerk het langst meegaat.

 8. P189. Volkstuinen Willemstad, vaststelling startdocument

  Het college besluit:

  De gemeenteraad voor te stellen om het startdocument voor project P189. Volkstuinen Willem-stad vast te stellen, waarin wordt ingezet op het onderzoek naar de haalbaarheid van een volwaardige herinrichting van het huidige volkstuinterrein met minimaal 10 en maximaal 15 grondgebonden woningen.

  De gemeente ambieert om duurzame, levensloopbestendige en veilige woningen te realiseren, die aansluiten bij de woningbehoefte. Vanuit het vigerende Woonbehoefteonderzoek blijkt dat er behoefte is aan nieuwbouw in Willemstad. De laatste beschikbare woningbouwontwikkeling met grondgebonden woningen (Kloosterblokje IV) is op dit moment in de afrondende fase waardoor er een noodzaak is tot onderzoek naar een nieuwe woningbouwlocatie.

  Het oostelijk gelegen volkstuinenterrein in Willemstad is in eigendom van de gemeente. Deze locatie binnen de bebouwde kom kan snel worden opgepakt omdat inbreiding voor uitbreiding gaat. Het college heeft dan ook besloten om de ontwikkeling van minimaal 10 en maximaal 15 woningen op de locatie Volkstuinterrein Oost in Willemstad als project op te pakken. De volgen-de stap is om te komen tot een stedenbouwkundige inpassing voor de herinrichting van het ont-wikkelgebied. Het startdocument bevat de kaders waarbinnen de ontwikkeling op haalbaarheid wordt onder-zocht. De vaststelling van het startdocument door de gemeenteraad betekent de formele start van het project.

 9. Eerste bestuursrapportage 2020 Werkplein Hart van West-Brabant

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en de eerste bestuursrapportage 2020 van het Werkplein Hart van West-Brabant.
  2. De aanbiedingsbrief en de eerste bestuursrapportage 2020 van het Werkplein Hart van West-Brabant ter informatie aan de raad toe te zenden.

  Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft de eerste bestuursrapportage van 2020 opgeleverd. Via deze bestuursrapportage worden colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten geïnformeerd over de voortgang, realisatie en kosten van de dienstverleningstaken van het Werkplein. De voor dit jaar in de Werkpleinbegroting en in de dienstverlenings-overeenkomst (incl. bijbehorend Werkprogramma) met gemeenten vastgelegde afspraken, vormen hierbij het beoordelingskader. Er is een apart hoofdstuk toegevoegd over de situatie bij het werkplein rond de coronacrisis.

 10. Rapportage art. 213a-onderzoek “Applicatiebeheer”

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport "Applicatiebeheer”.
  2. In te stemmen met de in de rapportage opgenomen aanbevelingen ter realisering van een kwaliteitsslag op het gebied van applicatiebeheer.
  3. In te stemmen met de wijze waarop het management uitvoering wil geven aan de aanbevelingen.
  4. De resultaten van het onderzoek ter kennisname te brengen van de raad (via raadsinformatiebrief).

  Begin 2020 is het art. 213a-onderzoek “Applicatiebeheer" afgerond. Hierbij is onderzoek gedaan naar de wijze van inrichting van de processen rondom applicatiebeheer binnen de organisatie en naar de mate van efficiency en effectiviteit waarmee deze processen worden uitgevoerd. De digitalisering en de ontwikkelingen op het gebied van informatisering en informatieveiligheid nemen steeds verder toe. Dit betekent dat de eisen die worden gesteld aan het applicatiebeheer ook toenemen en dat het steeds belangrijker wordt dat de organisatie van het applicatiebeheer kwantitatief en kwalitatief op orde is.

  Algehele conclusie van het onderzoek is dat een kwaliteitsslag nodig is ten aanzien van applicatie-beheer binnen de gemeentelijke organisatie. Maar voordat daadwerkelijk tot verbetering van de effectiviteit en efficiency kan worden overgegaan, zal eerst bepaald moeten worden wat de gemeentelijke organisatie voor ogen heeft met applicatiebeheer en waar binnen de gemeentelijke organisatie het eigenaarschap ligt ten aanzien van de “centrale regie op applicatiebeheer”.