Eerste bestuursrapportage 2020 Werkplein Hart van West-Brabant

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en de eerste bestuursrapportage 2020 van het Werkplein Hart van West-Brabant.
  2. De aanbiedingsbrief en de eerste bestuursrapportage 2020 van het Werkplein Hart van West-Brabant ter informatie aan de raad toe te zenden.

Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft de eerste bestuursrapportage van 2020 opgeleverd. Via deze bestuursrapportage worden colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten geïnformeerd over de voortgang, realisatie en kosten van de dienstverleningstaken van het Werkplein. De voor dit jaar in de Werkpleinbegroting en in de dienstverlenings-overeenkomst (incl. bijbehorend Werkprogramma) met gemeenten vastgelegde afspraken, vormen hierbij het beoordelingskader. Er is een apart hoofdstuk toegevoegd over de situatie bij het werkplein rond de coronacrisis.