Extra financiële bijdrage Streekomroep Ons West Brabant

Het college besluit:

  1. Een aanvullende bijdrage van € 5.600 te verstrekken aan de Stichting Streekomroep Ons West Brabant, onder de opschortende voorwaarde dat de gemeenten Etten-Leur, Halder-berge en Zundert ook instemmen met de toekenning van een aanvullende bijdrage, naar rato van het inwoneraantal;
  2. De extra eenmalige bijdrage van € 5.600 aan de Streekomroep te dekken binnen de huidige exploitatiebegroting 2020 van het team Maatschappelijke Ondersteuning en te verwerken in begrotingswijziging behorende bij de 2de bestuursrapportage 2020;
  3. De raad hierover informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

In 2020 ontvangt Streekomroep Ons West Brabant een bedrag € 76.000 aan zorgplichtgelden, waarvan € 21.782 van de gemeente Moerdijk. De begroting laat aan het einde van het jaar een tekort zien van € 15.394, o.a. omdat enkele activiteiten vanwege de coronacrisis zijn afgelast. Om dit tekort en mogelijke nieuwe tegenvallers op te vangen, vraagt de Streekomroep voor het jaar 2020 aan de vier gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert een aanvullen-de bijdrage van in totaal € 20.000. Naar rato van het aantal inwoners bedraagt de extra eenma-lige bijdrage voor Moerdijk € 5.600. Het college heeft besloten de eenmalige bijdrage te verstrekken, onder de opschortende voorwaarde dat de gemeenten Etten-Leur, Halderberge en Zundert ook instemmen met de toekenning van een aanvullende bijdrage. Het bedrag wordt gedekt binnen de huidige exploitatiebegroting 2020. De gemeenteraad wordt geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.