P189. Volkstuinen Willemstad, vaststelling startdocument

Het college besluit:

De gemeenteraad voor te stellen om het startdocument voor project P189. Volkstuinen Willem-stad vast te stellen, waarin wordt ingezet op het onderzoek naar de haalbaarheid van een volwaardige herinrichting van het huidige volkstuinterrein met minimaal 10 en maximaal 15 grondgebonden woningen.

De gemeente ambieert om duurzame, levensloopbestendige en veilige woningen te realiseren, die aansluiten bij de woningbehoefte. Vanuit het vigerende Woonbehoefteonderzoek blijkt dat er behoefte is aan nieuwbouw in Willemstad. De laatste beschikbare woningbouwontwikkeling met grondgebonden woningen (Kloosterblokje IV) is op dit moment in de afrondende fase waardoor er een noodzaak is tot onderzoek naar een nieuwe woningbouwlocatie.

Het oostelijk gelegen volkstuinenterrein in Willemstad is in eigendom van de gemeente. Deze locatie binnen de bebouwde kom kan snel worden opgepakt omdat inbreiding voor uitbreiding gaat. Het college heeft dan ook besloten om de ontwikkeling van minimaal 10 en maximaal 15 woningen op de locatie Volkstuinterrein Oost in Willemstad als project op te pakken. De volgen-de stap is om te komen tot een stedenbouwkundige inpassing voor de herinrichting van het ont-wikkelgebied. Het startdocument bevat de kaders waarbinnen de ontwikkeling op haalbaarheid wordt onder-zocht. De vaststelling van het startdocument door de gemeenteraad betekent de formele start van het project.