Rapportage art. 213a-onderzoek “Applicatiebeheer”

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport "Applicatiebeheer”.
  2. In te stemmen met de in de rapportage opgenomen aanbevelingen ter realisering van een kwaliteitsslag op het gebied van applicatiebeheer.
  3. In te stemmen met de wijze waarop het management uitvoering wil geven aan de aanbevelingen.
  4. De resultaten van het onderzoek ter kennisname te brengen van de raad (via raadsinformatiebrief).

Begin 2020 is het art. 213a-onderzoek “Applicatiebeheer" afgerond. Hierbij is onderzoek gedaan naar de wijze van inrichting van de processen rondom applicatiebeheer binnen de organisatie en naar de mate van efficiency en effectiviteit waarmee deze processen worden uitgevoerd. De digitalisering en de ontwikkelingen op het gebied van informatisering en informatieveiligheid nemen steeds verder toe. Dit betekent dat de eisen die worden gesteld aan het applicatiebeheer ook toenemen en dat het steeds belangrijker wordt dat de organisatie van het applicatiebeheer kwantitatief en kwalitatief op orde is.

Algehele conclusie van het onderzoek is dat een kwaliteitsslag nodig is ten aanzien van applicatie-beheer binnen de gemeentelijke organisatie. Maar voordat daadwerkelijk tot verbetering van de effectiviteit en efficiency kan worden overgegaan, zal eerst bepaald moeten worden wat de gemeentelijke organisatie voor ogen heeft met applicatiebeheer en waar binnen de gemeentelijke organisatie het eigenaarschap ligt ten aanzien van de “centrale regie op applicatiebeheer”.