29 september 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 29 september 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 29 september 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 22 september 2020

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 22 september 2020

  Het college besluit:

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Richtlijnen kaderstukken Verbonden Partijen 2022

  Het college besluit:

  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De regionaal opgestelde financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2022 vast te stellen en op te leggen aan twaalf Gemeenschappelijke Regelingen:
   • Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
   • Regio West-Brabant (RWB)
   • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
   • Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
   • West Brabant Archief (WBA)
   • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
   • Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
   • GGD West-Brabant (GGD)
   • Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
   • Nazorg Gesloten Stortplaatsen
   • Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)
   • ICT Samenwerking West-Brabant West (ICTWBW)
  2.  Specifieke (per GR regionaal opgestelde) aanvullende financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2022 vast te stellen en op te leggen aan:
   • Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
   • Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
   • Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
  3.  De beleidsinhoudelijke richtlijnen/ voor de budgetcyclus 2022 vast te stellen en op te leggen aan:
   • Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
   • Regio West-Brabant (RWB)
   • Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
   • West Brabant Archief (WBA)
   • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
   • Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
   • GGD West-Brabant (GGD) 

  ln 2015 is in onder meer in de gemeente Moerdijk de Regionale Kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. Daarmee is op een aantal punten de bemoeienis van gemeenten met verbonden partijen toegenomen.
  Met dit raadsvoorstel vraag het college de raad om de financiële en beleidsmatige richtlijnen voor de verbonden partijen vast te stellen. Deze richtlijnen fungeren voor de verbonden partijen als leidraad voor de budgetcyclus voor een volgende jaar. In dit geval gaat het om de budgetcyclus 2022.

 4. Kwartaalrapportage (Q2 2020) P153b. Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt Zevenbergen.

  Het college besluit:

  1. De kwartaalrapportage Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt middels een Raadsinformatiebrief aan te bieden aan de raad.
  2. Op grond van artikel 25 lid 2, artikel 55 en artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op het financieel overzicht dat als bijlage bij dit voorstel en bij het raadsvoorstel wordt gevoegd. De geheimhouding betreft tevens hetgeen met betrekking tot dit overzicht besproken wordt in een besloten vergadering.
  3. De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
  4. De SOK partners te informeren over de voortgang middels de Q-rapportage.

  De Kwartaalrapportage project 153b. Heropenen Roode Vaart en herinrichting Markt Zevenbergen wordt elke drie maanden geproduceerd aan de hand van de actuele gegevens op de laatste dag van het kwartaal. De kwartaalrapportage gaat in op de beheersaspecten: Techniek en kwaliteit, Omgeving, Financieel, Planning, Risico’s en Organisatie.
  De afgelopen periode hebben we de verbinding tussen de haven en de Mark (overkluizing-zuid) afgerond, de afwerking van de kades en aanpalend straatwerk vervolgd en hebben we de eerste  bruggen aangelegd. De werkzaamheden lopen volgens planning.
  De geprognotiseerde kosten van het project (inclusief een risicoreservering) worden gedekt door de beschikbaar gestelde middelen. De komende periode wordt dit bewaakt.
  Gezien de aard en complexiteit van het project is de kans aanwezig dat risico’s optreden die leiden tot budgetoverschrijdingen of een langere doorlooptijd. De komende periode blijft het beheersen van risico’s dan ook centraal staan.

 5. 1e begrotingswijziging Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) 2020.

  Het college besluit:

  Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Geen zienswijze bij het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West Brabant in te dienen op de 1e ontwerp-begrotingswijziging BWB 2020,
  2. In de 2E BERAP van de begroting 2020 van Moerdijk de jaarlijkse bijdrage aan de BWB voor 2020 te verhogen met een bedrag van € 38.000.

  Van de Belastingsamenwerking West-Brabant is een ontwerp van de 1e begrotingswijziging BWB 2020 ontvangen met het verzoek aan de raad een zienswijze kenbaar te willen maken. Deze begrotingswijziging vloeit voort uit de 1e bestuursrapportage 2020. In deze bestuursrapportage zijn de resultaten over de eerste vier maanden van het begrotingsjaar 2020 afgezet tegen de ramingen van baten en lasten uit de primaire begroting 2020. Bij deze resultaten over de eerste vier maanden heeft tevens ‘een doorkijk’ naar de rest van het jaar plaatsgevonden. Op basis daarvan is vervolgens beoordeeld of al dan niet een bijstelling van de ramingen dient plaats te vinden. 
  Ten opzichte van de primaire begroting 2020 vinden er enkele bijstellingen plaats die leiden tot een wijziging van de totale deelnemersbijdrage met € 697.000. Voor Moerdijk betreft dit een bedrag van € 38.000.

 6. Transitie gedeelde mobiliteit- uitgangspuntendocument

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de uitgangspunten die de provincie Noord-Brabant onder andere wil hanteren voor (de aanbesteding van) de concessie van het openbaar vervoer vanaf medio 2023 en voor (aanbesteding) van het haltetaxi/ hubtaxi-vervoer binnen het zogeheten Flexvervoercontract vanaf 1 januari 2023.
  2. In te stemmen met een aantal uitgangspunten voor aansluiting op ‘MaaS’, afspraken rondom monitoring, doorstroming op Direct-lijnen en de gezamenlijke uitwerking van ‘Samen’-initiatieven en mobiliteitshubs.
  3. In te stemmen met de opgaven, die de West-Brabantse gemeenten, verder willen uitwerken ter voorbereiding op de aanbesteding van het Wmo-vervoer binnen het zogeheten Flex-vervoercontract vanaf 1 januari 2023. Met daarbij het volgende voorbehoud:
   • Over de aanbesteding van het Wmo-vervoer wordt door uw college in januari 2021 (of op het moment dat voldoende inzicht is in de consequenties van deze besluitvorming) een separaat besluit genomen. Tot op heden is er de intentie om gezamenlijk aan te besteden;
   • De uitwerkingsopgaven ten aanzien van de toegang, de productkenmerken en het aansturingsmodel worden zodanig uitgewerkt dat inzicht is in de kwalitatieve, financiële en juridische consequenties van gemaakte keuzes; en
   • Provincie en gemeenten behouden ieder hun eigen verantwoordelijkheden in het aanbestedingsproces t.b.v. het Flexcontract en trekken in het uitwerkingsproces gelijkwaardig op.
  4. In te stemmen met het informeren van de raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
  5. Kennis te nemen van de regionale raadsbijeenkomsten op 26 en 27 oktober 2020 en het organiseren van een (lokale) raadsinformatiebijeenkomst over de Transitie Gedeelde Mobiliteit en de pilot Bravoflex.

  In de regio werkt de gemeente Moerdijk samen met 15 gemeenten, Regio West-Brabant en Provincie Noord-Brabant aan de “Transitie Gedeelde Mobiliteit’.  We zien namelijk dat de wereld van mobiliteit in verandering is: er komen steeds meer nieuwe vormen van vervoer beschikbaar en mensen kiezen steeds vaker voor gebruik in plaats van bezit. Met de visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ van provincie Noord-Brabant (december 2018) en de ‘Transitiestrategie West-Brabant’  van provincie, Regio West-Brabant, gemeenten West-Brabant en het Reizigersoverleg Brabant (december 2019) hebben we hier al stappen in gezet. We werken naar de transitie in gedeelde mobiliteit toe via onder andere het opnieuw aanbesteden van het openbaar vervoer in Brabant en het Flex/Wmo-vervoer in onze regio. Als tussenstap is het uitgangspuntendocument “een vervolgstap in de transitie naar gedeeld mobiliteit in West-Brabant” aan het college voorgelegd. Een aantal uitgangspunten zijn ter kennisgeving vastgesteld en met een aantal uitgangspunten, die de gemeentelijke verantwoording raken, hebben we onder voorwaarden ingestemd. De verdere uitwerking van de uitgangspunten ten behoeve van de aanbesteding van de OV-concessie en het Flex-vervoerscontract is hierdoor mogelijk geworden.  

 7. Aanvraag omgevingsvergunning eerste fase voor aanpassen zoetwaterinlaat bij de sluis Roode Vaart in Moerdijk,

  Het college besluit:

  1. Een ontwerp-omgevingsvergunning eerste fase ter inzage leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen.
  2. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief.
  3. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning eerste fase worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning eerste fase te verlenen.

  Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning eerste fase ingediend voor het aanpassen van de zoetwaterinlaat bij de sluis Roode Vaart in Moerdijk, kadastraal bekend Klundert sectie C nummers 1323, 1324, 1352, 1421 en 1422. De aanpassing van de zoetwaterinlaat wordt gedaan om de robuustheid van het regionaal en bovenregionaal watersysteem te vergroten. Door vergroting van de zoetwaterinlaat kan de wateraanvoercapaciteit bij de sluis Roode Vaart worden opgevoerd en op deze manier kan verdroging van het achterliggende gebied worden tegengegaan. Bij droogte kan zoet water het achterliggende gebied worden ingepompt en bij hoog water kan het water, onder invloed van de zwaartekracht, instromen. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan “Zeehaven - en industrieterrein Moerdijk”. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidingsprocedure van toepassing. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat het initiatief op deze locatie ruimtelijk acceptabel is. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit initiatief.

 8. Meerjarenbegroting 2021-2024

  Het college besluit:

  Een raadsvoorstel aanbieden aan de gemeenteraad voor de behandeling van de meerjarenbegroting 2021-2024.

  Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor 15 november de begroting voor het komende jaar vast. In de begroting wordt inzicht gegeven in de strategische en operationele doelen voor de periode 2021-2024. Ook wordt een aantal prestaties vermeld voor specifiek 2021 en worden effectindicatoren omschreven. Verder worden in de meerjarenbegroting alle lasten en baten in beeld gebracht voor de diverse gemeentelijke activiteiten.

   De meerjarenbegroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld bij de behandeling van de kadernota 2021-2024 op 9 juli 2020. Bij de kadernota bleek dat de financiële positie onder druk stond. Door onder andere het oppakken van nieuwe ontwikkelingen en ambities en extra lasten ten behoeve van het onderhouden van de openbare ruimte sloot de kadernota met een tekort. De afgelopen periode is binnen het al in eerdere jaren opgenomen beleid in de begroting en de nieuwe ontwikkelingen en ambities intensief gezocht naar ombuigingsmogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn verwoord in het document “Keuzemogelijkheden, naar een sluitende begroting 2021-2024. Rekening houdend met de daarin voorgestelde maatregelen kan een sluitende meerjarenbegroting worden aangeboden. Daar waar verenigingen, organisaties e.d. worden geraakt door een maatregel worden zij door ons hierover geïnformeerd. Los hiervan zullen overigens verreweg het merendeel van de doelstellingen uit de begroting en het bestuursakkoord worden uitgevoerd.
  Rekening houdend met de door ons gekozen maatregelen (verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2021), kan onderstaand financieel overzicht worden gegeven van de uitkomsten van de meerjarenbegroting voor de jaren 2021-2024:

  Uitkomsten begroting 2021-2024 inclusief effecten die verwerkt worden in 1e begrotingswijziging 2021
  (bedragen x €1.00, N = nadeel, V = voordeel)
  Omschrijving 2021 2022 2023 2024
  totaal structureel en incidenteel 1.378 N 626 V 896 V 3.754 V
  w.v. structurele budgetten 53 V 500 V 405 V 839 V
  w.v. incidentele budgetten 1.431 N 126 V 491 V 2.915 V

  De structurele begrotingspositie sluit met een klein overschot in 2021 dat in de jaren daarna verder oploopt. Op basis van deze uitkomsten verwachten wij in aanmerking te komen voor repressief toezicht vanuit de provincie.
  De incidentele lasten in het jaar 2021 overtreffen de incidentele baten. Om de activiteiten gemoeid met deze lasten te kunnen uitvoeren wordt de algemene reserve ingezet ter dekking.