1e begrotingswijziging Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) 2020.

Het college besluit:

Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Geen zienswijze bij het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West Brabant in te dienen op de 1e ontwerp-begrotingswijziging BWB 2020,
  2. In de 2E BERAP van de begroting 2020 van Moerdijk de jaarlijkse bijdrage aan de BWB voor 2020 te verhogen met een bedrag van € 38.000.

Van de Belastingsamenwerking West-Brabant is een ontwerp van de 1e begrotingswijziging BWB 2020 ontvangen met het verzoek aan de raad een zienswijze kenbaar te willen maken. Deze begrotingswijziging vloeit voort uit de 1e bestuursrapportage 2020. In deze bestuursrapportage zijn de resultaten over de eerste vier maanden van het begrotingsjaar 2020 afgezet tegen de ramingen van baten en lasten uit de primaire begroting 2020. Bij deze resultaten over de eerste vier maanden heeft tevens ‘een doorkijk’ naar de rest van het jaar plaatsgevonden. Op basis daarvan is vervolgens beoordeeld of al dan niet een bijstelling van de ramingen dient plaats te vinden. 
Ten opzichte van de primaire begroting 2020 vinden er enkele bijstellingen plaats die leiden tot een wijziging van de totale deelnemersbijdrage met € 697.000. Voor Moerdijk betreft dit een bedrag van € 38.000.