Aanvraag omgevingsvergunning eerste fase voor aanpassen zoetwaterinlaat bij de sluis Roode Vaart in Moerdijk,

Het college besluit:

  1. Een ontwerp-omgevingsvergunning eerste fase ter inzage leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen.
  2. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief.
  3. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning eerste fase worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning eerste fase te verlenen.

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning eerste fase ingediend voor het aanpassen van de zoetwaterinlaat bij de sluis Roode Vaart in Moerdijk, kadastraal bekend Klundert sectie C nummers 1323, 1324, 1352, 1421 en 1422. De aanpassing van de zoetwaterinlaat wordt gedaan om de robuustheid van het regionaal en bovenregionaal watersysteem te vergroten. Door vergroting van de zoetwaterinlaat kan de wateraanvoercapaciteit bij de sluis Roode Vaart worden opgevoerd en op deze manier kan verdroging van het achterliggende gebied worden tegengegaan. Bij droogte kan zoet water het achterliggende gebied worden ingepompt en bij hoog water kan het water, onder invloed van de zwaartekracht, instromen. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan “Zeehaven - en industrieterrein Moerdijk”. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidingsprocedure van toepassing. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat het initiatief op deze locatie ruimtelijk acceptabel is. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit initiatief.