Kwartaalrapportage (Q2 2020) P153b. Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt Zevenbergen.

Het college besluit:

  1. De kwartaalrapportage Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt middels een Raadsinformatiebrief aan te bieden aan de raad.
  2. Op grond van artikel 25 lid 2, artikel 55 en artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op het financieel overzicht dat als bijlage bij dit voorstel en bij het raadsvoorstel wordt gevoegd. De geheimhouding betreft tevens hetgeen met betrekking tot dit overzicht besproken wordt in een besloten vergadering.
  3. De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
  4. De SOK partners te informeren over de voortgang middels de Q-rapportage.

De Kwartaalrapportage project 153b. Heropenen Roode Vaart en herinrichting Markt Zevenbergen wordt elke drie maanden geproduceerd aan de hand van de actuele gegevens op de laatste dag van het kwartaal. De kwartaalrapportage gaat in op de beheersaspecten: Techniek en kwaliteit, Omgeving, Financieel, Planning, Risico’s en Organisatie.
De afgelopen periode hebben we de verbinding tussen de haven en de Mark (overkluizing-zuid) afgerond, de afwerking van de kades en aanpalend straatwerk vervolgd en hebben we de eerste  bruggen aangelegd. De werkzaamheden lopen volgens planning.
De geprognotiseerde kosten van het project (inclusief een risicoreservering) worden gedekt door de beschikbaar gestelde middelen. De komende periode wordt dit bewaakt.
Gezien de aard en complexiteit van het project is de kans aanwezig dat risico’s optreden die leiden tot budgetoverschrijdingen of een langere doorlooptijd. De komende periode blijft het beheersen van risico’s dan ook centraal staan.