Meerjarenbegroting 2021-2024

Het college besluit:

Een raadsvoorstel aanbieden aan de gemeenteraad voor de behandeling van de meerjarenbegroting 2021-2024.

Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor 15 november de begroting voor het komende jaar vast. In de begroting wordt inzicht gegeven in de strategische en operationele doelen voor de periode 2021-2024. Ook wordt een aantal prestaties vermeld voor specifiek 2021 en worden effectindicatoren omschreven. Verder worden in de meerjarenbegroting alle lasten en baten in beeld gebracht voor de diverse gemeentelijke activiteiten.

 De meerjarenbegroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld bij de behandeling van de kadernota 2021-2024 op 9 juli 2020. Bij de kadernota bleek dat de financiële positie onder druk stond. Door onder andere het oppakken van nieuwe ontwikkelingen en ambities en extra lasten ten behoeve van het onderhouden van de openbare ruimte sloot de kadernota met een tekort. De afgelopen periode is binnen het al in eerdere jaren opgenomen beleid in de begroting en de nieuwe ontwikkelingen en ambities intensief gezocht naar ombuigingsmogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn verwoord in het document “Keuzemogelijkheden, naar een sluitende begroting 2021-2024. Rekening houdend met de daarin voorgestelde maatregelen kan een sluitende meerjarenbegroting worden aangeboden. Daar waar verenigingen, organisaties e.d. worden geraakt door een maatregel worden zij door ons hierover geïnformeerd. Los hiervan zullen overigens verreweg het merendeel van de doelstellingen uit de begroting en het bestuursakkoord worden uitgevoerd.
Rekening houdend met de door ons gekozen maatregelen (verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2021), kan onderstaand financieel overzicht worden gegeven van de uitkomsten van de meerjarenbegroting voor de jaren 2021-2024:

Uitkomsten begroting 2021-2024 inclusief effecten die verwerkt worden in 1e begrotingswijziging 2021
(bedragen x €1.00, N = nadeel, V = voordeel)
Omschrijving 2021 2022 2023 2024
totaal structureel en incidenteel 1.378 N 626 V 896 V 3.754 V
w.v. structurele budgetten 53 V 500 V 405 V 839 V
w.v. incidentele budgetten 1.431 N 126 V 491 V 2.915 V

De structurele begrotingspositie sluit met een klein overschot in 2021 dat in de jaren daarna verder oploopt. Op basis van deze uitkomsten verwachten wij in aanmerking te komen voor repressief toezicht vanuit de provincie.
De incidentele lasten in het jaar 2021 overtreffen de incidentele baten. Om de activiteiten gemoeid met deze lasten te kunnen uitvoeren wordt de algemene reserve ingezet ter dekking.