Transitie gedeelde mobiliteit- uitgangspuntendocument

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de uitgangspunten die de provincie Noord-Brabant onder andere wil hanteren voor (de aanbesteding van) de concessie van het openbaar vervoer vanaf medio 2023 en voor (aanbesteding) van het haltetaxi/ hubtaxi-vervoer binnen het zogeheten Flexvervoercontract vanaf 1 januari 2023.
 2. In te stemmen met een aantal uitgangspunten voor aansluiting op ‘MaaS’, afspraken rondom monitoring, doorstroming op Direct-lijnen en de gezamenlijke uitwerking van ‘Samen’-initiatieven en mobiliteitshubs.
 3. In te stemmen met de opgaven, die de West-Brabantse gemeenten, verder willen uitwerken ter voorbereiding op de aanbesteding van het Wmo-vervoer binnen het zogeheten Flex-vervoercontract vanaf 1 januari 2023. Met daarbij het volgende voorbehoud:
  • Over de aanbesteding van het Wmo-vervoer wordt door uw college in januari 2021 (of op het moment dat voldoende inzicht is in de consequenties van deze besluitvorming) een separaat besluit genomen. Tot op heden is er de intentie om gezamenlijk aan te besteden;
  • De uitwerkingsopgaven ten aanzien van de toegang, de productkenmerken en het aansturingsmodel worden zodanig uitgewerkt dat inzicht is in de kwalitatieve, financiële en juridische consequenties van gemaakte keuzes; en
  • Provincie en gemeenten behouden ieder hun eigen verantwoordelijkheden in het aanbestedingsproces t.b.v. het Flexcontract en trekken in het uitwerkingsproces gelijkwaardig op.
 4. In te stemmen met het informeren van de raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
 5. Kennis te nemen van de regionale raadsbijeenkomsten op 26 en 27 oktober 2020 en het organiseren van een (lokale) raadsinformatiebijeenkomst over de Transitie Gedeelde Mobiliteit en de pilot Bravoflex.

In de regio werkt de gemeente Moerdijk samen met 15 gemeenten, Regio West-Brabant en Provincie Noord-Brabant aan de “Transitie Gedeelde Mobiliteit’.  We zien namelijk dat de wereld van mobiliteit in verandering is: er komen steeds meer nieuwe vormen van vervoer beschikbaar en mensen kiezen steeds vaker voor gebruik in plaats van bezit. Met de visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ van provincie Noord-Brabant (december 2018) en de ‘Transitiestrategie West-Brabant’  van provincie, Regio West-Brabant, gemeenten West-Brabant en het Reizigersoverleg Brabant (december 2019) hebben we hier al stappen in gezet. We werken naar de transitie in gedeelde mobiliteit toe via onder andere het opnieuw aanbesteden van het openbaar vervoer in Brabant en het Flex/Wmo-vervoer in onze regio. Als tussenstap is het uitgangspuntendocument “een vervolgstap in de transitie naar gedeeld mobiliteit in West-Brabant” aan het college voorgelegd. Een aantal uitgangspunten zijn ter kennisgeving vastgesteld en met een aantal uitgangspunten, die de gemeentelijke verantwoording raken, hebben we onder voorwaarden ingestemd. De verdere uitwerking van de uitgangspunten ten behoeve van de aanbesteding van de OV-concessie en het Flex-vervoerscontract is hierdoor mogelijk geworden.