3 maart 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 3 maart 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 03 maart 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 18 februari 2020

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 18 februari 2020

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Principeverzoek uitbreiding hotel Port of Moerdijk

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor de uitbreiding van hotel Port of Moerdijk met tijdelijke units, waarmee de huisvesting van arbeidsmigranten wordt uitgebreid naar circa 346 personen.
  2. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek omdat het initiatief onvoldoende  voorziet in parkeergelegenheid, het aantal te huisvesten personen te groot is en de tijdelijkheid van het initiatief onvoldoende kan worden gemotiveerd.
  3. De aanvrager middels brief te berichten.

  De exploitant van Hotel Port of Moerdijk heeft een principeverzoek ingediend om naast het hotel een gebouw te realiseren. Met dit tweede gebouw zouden in totaal  maximaal 346 arbeids-migranten op het perceel gehuisvest kunnen worden. In 2018 heeft dit hotel toestemming gekregen om in het bestaande hotel maximaal 146 arbeidsmigranten (long-stay) te huisvesten. Met deze nieuwe ontwikkeling zou dit aantal worden vermeerderd met 200 personen. Het college besluit geen medewerking te verlenen aan deze aanvraag, omdat het initiatief onvoldoende parkeergelegenheid realiseert, het aantal te huisvesten personen onacceptabel is en de tijdelijkheid van het initiatief onvoldoende kan worden gemotiveerd. Om deze redenen acht het college het initiatief niet passend in deze omgeving.

 4. Ophogen kredieten buitensport

  Het college besluit:

  1. Instemmen met opdrachtverlening aan CSC Sport en de ophoging van de kredieten voor buitensport in de eerste bestuursrapportage verwerken;
  2. Instemmen met RIB aan gemeenteraad;

  Gemeente Moerdijk is eigenaar van veel sportcomplexen binnen gemeente Moerdijk en is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze sportvelden. In 2013 is een meerjaren onderhoud plan opgesteld voor de buitensport. De gemeenteraad heeft in 2018 en 2019 kredieten beschikbaar gesteld voor de renovatie van diverse kunstgrasvelden binnen gemeente Moerdijk. In totaal is er een bedrag van € 963.275 incl. btw beschikbaar. Het gaat hier om de renovatie van veld 2 vv SVC, veld 2 HCZ en veld 1 t/m 3 incl. aanleg Led  bij KV DSO. Echter na de het opstellen van bestek en directieraming bleek dat de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd binnen de beschikbare middelen. Mede doordat de eenheidsprijzen welke in het MOP zijn opgenomen dateren uit 2013 en daarna niet meer zijn geïndexeerd.
  Omdat tijdig is gesignaleerd dat er mogelijk een tekort aan middelen zou kunnen ontstaan is tijdens de nota van inlichtingen aangegeven dat de definitieve gunning pas na goedkeuring College kan plaatsvinden. Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De totale kosten voor de renovaties zullen zijn € 1.079.378 Waardoor er een tekort is, verdeeld over 5 kredieten,  van € 116.103 incl. BTW

 5. Uitreiken van de Groene Pluim aan een duurzaam bedrijf

  Het college besluit:
  Tot het in het zonnetje zetten van een duurzaam bedrijf in de gemeente door het uitreiken van de Groene Pluim.

  Veel bedrijven zetten zich in voor duurzamer ondernemen. Van grote internationale ondernemingen met stevig duurzaam beleid en duurzame doelstellingen tot kleinere familiebedrijven met toekomstbestendigheid in de genen. De gemeente Moerdijk wil deze bedrijven in het zonnetje zetten door het uitreiken van de Groene Pluim. De Groene Pluim dient als stimulans tot meer, beter en vooral ook gezamenlijk duurzaam ondernemerschap. Door het uitreiken van de Groene Pluim geeft de gemeente Moerdijk bekendheid aan duurzame initiatieven in Moerdijk. In de gemeente is één keer de Groene Pluim uitgereikt aan Bras Fijnaart. In 2020 wordt een tweede Groene Pluim uitgereikt.

 6. Cultureel programma Fort Sabina 2020

  Het college besluit:

  1. Stichting Fort Sabina.nl voor 2020 een totale subsidie van € 9.000,- te verlenen voor het uitvoeren van het cultureel programma 2020;
  2. Stichting Fort Sabina.nl vanaf 2021 op te nemen in de bijlage Subsidies van de Programma-begroting voor een bedrag van € 9.000,-
  3. De kosten te dekken uit 6540000 (Kunstbeoefening)/44258(evenementensubsidies)

  Zowel stichting Fort Sabina.nl als het college heeft de ambitie om van Fort Sabina een cultureel epicentrum te maken waarbij (cultureel)erfgoed en landschap in elkaar overlopen en elkaar versterken. Het college heeft Stichting Fort Sabina voor 2020 een subsidie van € 9.000,- verstrekt om dit te realiseren.
  Stichting Fort Sabina.nl organiseert verschillende culturele activiteiten en evenementen. Om niet voor elke activiteit een subsidietraject te hoeven doorlopen zijn het college en de stichting met elkaar in 2017 in gesprek gegaan en is afgestemd om voortaan alle aanvragen in eens in te dienen. Voor alle ingediende activiteiten is een subsidie verleend met een totaal van € 9.000,-. Voorwaarde aan deze verlening is dat de stichting geen aanvullende aanvraag voor een initiatief- of evenementensubsidie doet. De stichting en het college constateren dat door deze manier van werken:

  1. De subsidie zorgt voor continuïteit in het aanbod;
  2. De subsidie een aanjagende werking heeft op het aanbod;
  3. Het vergemakkelijkt aanvragen bij fondsen waardoor grotere producties tot de mogelijkheden gaan behoren;
  4. De subsidie voorziet als buffer bij het nemen van risico's op het gebied van programmering. Durf en lef zijn belangrijk als het gaat om het realiseren van een unieke en specifieke programmering. Hierbij hoort ook het risico dat er ook wel eens iets kan mislukken;
  5. De subsidie geeft ruimte om zo te programmeren dat er met kleinere activiteiten geld kan worden gegenereerd welke kunnen worden geïnvesteerd in grotere producties.

  Met het oog op het wederom positieve resultaat in 2019 heeft het college besloten vanaf 2021 Stichting Fort Sabina.nl op voor het cultureel programma op te nemen in de bijlage Subsidies van de Programmabegroting voor een bedrag van € 9.000,-. Mits de stichting tijdig een aanvraag indient en zich houdt aan de subsidievoorwaarde is daarmee wel de zekerheid dat het genoemde jaarlijkse bedrag jaarlijks beschikbaar is. Met deze zekerheid kan Stichting Fort Sabina.nl haar cultureel programma nog verder uitbreiden.

 7. Afwijkingsbesluit Inkoop: Raamovereenkomst klein onderhoud asfalt

  Het college besluit:
  In te stemmen met het afwijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid door de raamovereenkomst klein onderhoud asfalt met Strukton Civiel met één jaar door te laten lopen.

  De gemeente Moerdijk heeft in 2018 een meervoudig onderhandse aanbesteding doorlopen voor klein onderhoud asfalt. De opdracht is verstrekt aan Strukton Civiel (voorheen Rasenberg) voor een looptijd van drie jaar.
  In de eerste twee jaar van de overeenkomst is er al meer aan opdrachten verstrekt, dan aanvankelijk voor deze aanbesteding geschat werd. Reden hiervoor is dat de beheerder Wegen heeft geconstateerd dat er afgelopen jaren veel achterstallig onderhoud heeft moeten plaats vinden, om de veiligheid van de openbare wegen te waarborgen.
  In 2020 gaan we een nieuw aanbestedingstraject voor het klein onderhoud asfalt in samenwerking met het inkoopbureau opstarten. Dat betekent dat er in 2021 een nieuwe raamoverkomst zal zijn.
  Echter, er staan in 2020 nog klein onderhoudswerkzaamheden asfalt gepland. De totale opdrachtwaarde 2018-2020 zal onder het Europese drempelbedrag voor aanbesteding van werken blijven. En er zullen geen overschrijdingen plaatsvinden van het beschikbare budget.

 8. Verlening Subsidie ondernemersfondsen Klundert, Zevenbergen en Fijnaart

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de ingediende subsidie aanvragen voor 2020 voor de ondernemers-fonds in Klundert, Zevenbergen en Fijnaart

  Ondernemersfonds Klundert

  1. Op grond van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2020 van € 23.000,- aan de Ondernemersvereniging Klundert Ondernemers Kontakt middels het tekenen van de bijgevoegde beschikking Klundert.
  2. Deel subsidie van 18.000 (prognose opbrengst reclamebelasting Klundert) ten laste te brengen op het budget 6310100/44249
  3. Deel Subsidie € 5.000,-  (bijdrage gemeente Moerdijk Ondernemersfonds Klundert)  ten laste te brengen op het budget 7310104/43710

  Ondernemersfonds Zevenbergen

  1. Op grond  van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2020 van € 36.000,- aan de Ondernemersvereniging Zevenbergen middels het tekenen van de bijgevoegde beschikking Zevenbergen
  2. Deel subsidie van 36.000 (prognose opbrengst reclamebelasting Zevenbergen) ten laste te brengen op het budget 6310100/44249
  3. Deel Subsidie € 5.000,-  (bijdrage gemeente Moerdijk Ondernemersfonds Zevenbergen)  ten laste te brengen op het budget 7310104/43710

  Ondernemersfonds Fijnaart

  1. Op grond  van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2020 van € 16.000,- aan de Ondernemersvereniging Fijnaart middels het tekenen van de bijgevoegde beschikking Zevenbergen
  2. Deel subsidie van 11.000 (prognose opbrengst reclamebelasting Fijnaart) ten laste te brengen op het budget 6310100/44249
  3. Deel Subsidie  € 5.000,-  (bijdrage gemeente Moerdijk Ondernemersfonds Fijnaart)  ten laste te brengen op het budget 7310104/43710

  Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ), Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF) en het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) hebben  in 2019 samen met de gemeente Moerdijk de haalbaarheid van een gebiedsgericht ondernemersfonds op basis van reclamebelasting voor de centra Fijnaart, Klundert en Zevenbergen verkend. Middels de besluiten in de college en gemeenteraad in het najaar van 2019 zijn er 3 ondernemersfondsen opgericht met bijbehorend convenant, nadere regels en drie vastgestelde Verordeningen Reclamebelasting.
  Ten behoeve van de invulling van het van de ondernemersfondsen voor het jaar 2020 zijn er door de 3 ondernemersvereniging een subsidieaanvragen ingediend.
  Hiermee vragen zij uitkering van de geïndiceerde opbrengsten van de reclamebelasting middels de Verordeningen Reclamebelasting Klundert, Zevenbergen en Fijnaart en de reeds toegezegde extra bijdrage van € 5.000,-  per fonds.
  De ondernemersverenigingen zien de oprichting van een ondernemersfonds als een manier om tot meer gezamenlijke investeringen in de centra te komen en om de onderlinge samenhang tussen ondernemers te versterken. In de maand januari hebben de drie ondernemersvereniging inhoudelijke voorstellen uitgewerkt. Deze komt voort uit een georganiseerde bijeenkomst per fonds voor een dialoog met ondernemers die naar verwachting zullen bijdragen aan het ondernemersfonds.
  Op grond van de nadere regels Subsidie Ondernemersfonds verstrekt het college subsidie met als doel: Krachtenbundeling van ondernemers, gevestigd in een afgebakend gebied in een kern in de gemeente Moerdijk die gezamenlijk activiteiten organiseren die resulteren in:

  • Meer bezoekers
  • Langere verblijfsduur van bezoekers
  • Meer bestedingen van bezoekers
  • Verhogen van de waardering van het centrum door bezoekers
  • Meer betrokkenheid en samenwerking tussen ondernemers
 9. Startdocument 191. Koningin Julianastraat Fijnaart.

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen het startdocument 191 Koningin Julianastraat Fijnaart vast te stellen.

  Sinds februari 2016 staan de gebouwen aan de Koningin Julianastraat leeg. Kibeo (de rechtsopvolger van De Waarden) is eigenaar van de panden en gronden. Zij streeft naar het z.s.m. afstoten van het leegstaande pand, omdat de instandhoudingskosten een forse belasting vormen op hun begroting. Er hebben recentelijk drie marktpartijen aangegeven geïnteresseerd te zijn in de herontwikkeling van de schoolgebouwen tot woningen. Voortvarendheid is gewenst nu de woningmarkt gunstig is. Daarbij is het aangezicht van de huidige panden en het terrein vanwege achterstallig onderhoud niet representatief en doet afbreuk aan het aangezicht van de Koningin Julianastraat.

 10. Gewijzigd vaststelling bestemmingsplan Vesting Willemstad – Herstelplan 2019

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘Vesting Willemstad – Herstelplan 2019’ ontvankelijk te verklaren;
  2. In te stemmen met de Nota van zienswijzen en ambtshalve wijziging van het bestemmingsplan ‘Vesting Willemstad – herstelplan 2019’;
  3. De zienswijzen genummerd 1 deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
  4. Het ontwerpbestemmingsplan Vesting Willemstad – Herstelplan 2019, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1709.VestWSHerstel2019-BP30 gewijzigd vast te stellen;
  5. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  6. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.VestWSHerstel2019-BP30 naar NL.IMRO.1709.VestWSHerstel2019-BP40.

  Op 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Vesting Willemstad ongewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit is 1 beroepschrift ingediend. Op 13 november 2019 heeft de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State uitspraak gedaan. Het beroepschrift is gegrond verklaard. De Afdeling bestuursrecht heeft de het besluit van 5 juli 2018 vernietigd voor zover het gaat om de bestemming voor het perceel Voorstraat 6a te Willemstad. In de uitspraak wordt de gemeenteraad opgedragen binnen 20 weken een nieuw besluit te nemen ten aanzien van dit onderdeel.
  Ontwerpbestemmingsplan
  Het ontwerpbestemmingsplan Vesting Willemstad – Herstelplan 2019 heeft van 9 januari 2020 tot en met 19 februari 2020 ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan is daarnaast toegestuurd aan de wettelijke vooroverlegpartners. Tijdens de terinzagelegging is één zienswijze ingediend. De zienswijze is tijdig ingediend.

  De zienswijze is ingediend door de advocaat van de eigenaar van het pand en heeft betrekking op de horeca bestemming. De wens is een bredere horecabestemming. Daarnaast zijn een aantal tekstuele punten uit de toelichting benoemd die onjuist waren en is het pand abusievelijk niet meegenomen in bijlage

  1. De zienswijze is deels gegrond en deels ongegrond en leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. In artikel 3.3 zijn de gebruiksregels opgenomen. Ter verduidelijking wat de horeca mogelijkheden op dit perceel zijn, wordt tevens artikel 3.3. sub f ambtshalve aangepast.

  Vaststelling
  De raad wordt geadviseerd het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan wordt vervolgens 6 weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder die een zienswijze heeft ingediend, beroep indienen bij de Raad van State. Indien tegelijkertijd met het beroep een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, heeft dat een schorsende werking voor dat onderdeel. Na een (eventuele) behandeling en uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan definitief en onherroepelijk.

 11. Moerdijk Marketing bijdrage evenementen 2020


  Het college besluit:

  1. De evenementen uit de tabel een Moerdijk Marketing bijdrage te verlenen.
   Evenement  Bijdrage voorgaande jaren Evenredige verdeling binnen beschikbaar budget
   Wielerronde  € 7.200  € 4.966
   Oldtimerfestival  € 6.400 € 4.414
   Taptoe Klundert € 4.000 € 2.759
   Klundert op een kluitje (braderie) € 1.600 € 1.103
   Shanty Festival € 4.000 € 2.759
   Vestingloop  € 3.000 € 2.069
   Klundert bij kaarslicht € 4.800 € 3.310
   Notenkrakersfestival € 3.000 € 2.069
   Lichtjesoptocht  € 5.600 € 3.862
   Terrornight Standdaarbuiten € 4.000 € 2.759
   TOTAAL  € 43.600  € 30.069
  2. In afwijking op het advies vast te houden aan de bijdrage in eerdere jaren en hiermee het budget te overschrijden en deze overschrijding mee te nemen in de eerste bestuursrapportage.
  3. Dit bedrag te financieren uit het budget 6310102/44293 (moerdijk marketing/evenementen).

  Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiële nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar. In de afgelopen jaren is aan verschillende evenementen een subsidie verstrekt. In 2020 wordt het beschikbare budget verdeeld over deze evenementen. In 2020 worden de regels rondom Moerdijk Marketing aangepast, zodat deze vanaf 2021 toegepast kunnen worden. Uiteraard worden de nieuwe regels toegelicht wanneer deze gereed zijn.