Afwijkingsbesluit Inkoop: Raamovereenkomst klein onderhoud asfalt

Het college besluit:
In te stemmen met het afwijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid door de raamovereenkomst klein onderhoud asfalt met Strukton Civiel met één jaar door te laten lopen.

De gemeente Moerdijk heeft in 2018 een meervoudig onderhandse aanbesteding doorlopen voor klein onderhoud asfalt. De opdracht is verstrekt aan Strukton Civiel (voorheen Rasenberg) voor een looptijd van drie jaar.
In de eerste twee jaar van de overeenkomst is er al meer aan opdrachten verstrekt, dan aanvankelijk voor deze aanbesteding geschat werd. Reden hiervoor is dat de beheerder Wegen heeft geconstateerd dat er afgelopen jaren veel achterstallig onderhoud heeft moeten plaats vinden, om de veiligheid van de openbare wegen te waarborgen.
In 2020 gaan we een nieuw aanbestedingstraject voor het klein onderhoud asfalt in samenwerking met het inkoopbureau opstarten. Dat betekent dat er in 2021 een nieuwe raamoverkomst zal zijn.
Echter, er staan in 2020 nog klein onderhoudswerkzaamheden asfalt gepland. De totale opdrachtwaarde 2018-2020 zal onder het Europese drempelbedrag voor aanbesteding van werken blijven. En er zullen geen overschrijdingen plaatsvinden van het beschikbare budget.