Gewijzigd vaststelling bestemmingsplan Vesting Willemstad – Herstelplan 2019

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘Vesting Willemstad – Herstelplan 2019’ ontvankelijk te verklaren;
  2. In te stemmen met de Nota van zienswijzen en ambtshalve wijziging van het bestemmingsplan ‘Vesting Willemstad – herstelplan 2019’;
  3. De zienswijzen genummerd 1 deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
  4. Het ontwerpbestemmingsplan Vesting Willemstad – Herstelplan 2019, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1709.VestWSHerstel2019-BP30 gewijzigd vast te stellen;
  5. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  6. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.VestWSHerstel2019-BP30 naar NL.IMRO.1709.VestWSHerstel2019-BP40.

Op 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Vesting Willemstad ongewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit is 1 beroepschrift ingediend. Op 13 november 2019 heeft de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State uitspraak gedaan. Het beroepschrift is gegrond verklaard. De Afdeling bestuursrecht heeft de het besluit van 5 juli 2018 vernietigd voor zover het gaat om de bestemming voor het perceel Voorstraat 6a te Willemstad. In de uitspraak wordt de gemeenteraad opgedragen binnen 20 weken een nieuw besluit te nemen ten aanzien van dit onderdeel.
Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan Vesting Willemstad – Herstelplan 2019 heeft van 9 januari 2020 tot en met 19 februari 2020 ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan is daarnaast toegestuurd aan de wettelijke vooroverlegpartners. Tijdens de terinzagelegging is één zienswijze ingediend. De zienswijze is tijdig ingediend.

De zienswijze is ingediend door de advocaat van de eigenaar van het pand en heeft betrekking op de horeca bestemming. De wens is een bredere horecabestemming. Daarnaast zijn een aantal tekstuele punten uit de toelichting benoemd die onjuist waren en is het pand abusievelijk niet meegenomen in bijlage

  1. De zienswijze is deels gegrond en deels ongegrond en leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. In artikel 3.3 zijn de gebruiksregels opgenomen. Ter verduidelijking wat de horeca mogelijkheden op dit perceel zijn, wordt tevens artikel 3.3. sub f ambtshalve aangepast.

Vaststelling
De raad wordt geadviseerd het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan wordt vervolgens 6 weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder die een zienswijze heeft ingediend, beroep indienen bij de Raad van State. Indien tegelijkertijd met het beroep een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, heeft dat een schorsende werking voor dat onderdeel. Na een (eventuele) behandeling en uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan definitief en onherroepelijk.