Principeverzoek uitbreiding hotel Port of Moerdijk

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor de uitbreiding van hotel Port of Moerdijk met tijdelijke units, waarmee de huisvesting van arbeidsmigranten wordt uitgebreid naar circa 346 personen.
  2. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek omdat het initiatief onvoldoende  voorziet in parkeergelegenheid, het aantal te huisvesten personen te groot is en de tijdelijkheid van het initiatief onvoldoende kan worden gemotiveerd.
  3. De aanvrager middels brief te berichten.

De exploitant van Hotel Port of Moerdijk heeft een principeverzoek ingediend om naast het hotel een gebouw te realiseren. Met dit tweede gebouw zouden in totaal  maximaal 346 arbeids-migranten op het perceel gehuisvest kunnen worden. In 2018 heeft dit hotel toestemming gekregen om in het bestaande hotel maximaal 146 arbeidsmigranten (long-stay) te huisvesten. Met deze nieuwe ontwikkeling zou dit aantal worden vermeerderd met 200 personen. Het college besluit geen medewerking te verlenen aan deze aanvraag, omdat het initiatief onvoldoende parkeergelegenheid realiseert, het aantal te huisvesten personen onacceptabel is en de tijdelijkheid van het initiatief onvoldoende kan worden gemotiveerd. Om deze redenen acht het college het initiatief niet passend in deze omgeving.