3 november 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 3 november 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 03 november 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 27 oktober 2020

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 27 oktober2020

  Het college besluit:

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. 3e wijziging gemeenschappelijke regeling OMWB

  Het college besluit:

  Het 3e wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant definitief vast te stellen, zoals voorgesteld door het Algemeen Bestuur van de OMWB in de vergadering van 4 december 2019.

  De 3e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR OMWB) betreft redactionele en technische aanpassingen als gevolg van de inwerkingtreding Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Door deze wet zijn de mede-werkers van de OMWB vanaf 1 januari 2020 onder het private arbeidsrecht komen te vallen. De GR OMWB dient daarom aangepast te worden. Inhoudelijk verandert de GR OMWB niet. Met deze wijziging is de GR OMWB weer in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 4. Vergroten van de gegunde opdrachtwaarde voor het groot onderhoud asfalt Willemstad

  Het college besluit:

  In te stemmen met het vergroten van de gegunde opdrachtwaarde voor het groot onderhoud asfalt Willemstad, als gevolg van een onvoorziene omstandigheid, zodat het werk zoals gepland kan starten.

  Op 5 oktober 2020 is de aanbesteding groot onderhoud asfalt Willemstad gehouden. Deze aanbesteding bevat het groot onderhoud aan het Sluispad Noord, de Maltaweg en de carpoolplaats in Willemstad. Na de aanbesteding heeft de aannemer zich verder verdiept in het aangenomen werk. Bij deze aanvullende analyse zijn afwijkingen in het bestek gevonden, die niet eerder opgemerkt zijn. Deze afwijkingen brengen meerkosten met zich mee. Desondanks stellen we voor om het werk toch uit te voeren. Bij uitstel zullen de kosten alleen maar hoger worden en niet lager. Daarnaast is er een urgentie voor groot onderhoud. Uitstel zou een reëel risico betekenen op verkeersonveilige situaties. Daarmee gepaard gaande noodreparaties en afsluitingen zijn duur en daarmee ongewenst. De Maltaweg is van groot belang voor de bereik-baarheid van industrieterrein Dintelmond en deze reeds geplande aanpak houdt goed rekening met de bereikbaarheid. De extra kosten kunnen volledig gedekt worden uit de voorziening ‘wegen’.

 5. Nadere regels Vergoeding onderhoud AED

  Het college besluit:

  1. De nadere regels Vergoeding onderhoud AED vast te stellen;
  2. De nadere regels op gebruikelijke wijze te publiceren.

  Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de nadere regels Vergoeding onderhoud AED. Particulieren en (vrijwilligers)organisaties die hun AED-apparaat 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar stellen voor het AED-netwerk Moerdijk en aangemeld zijn bij het landelijke oproepsysteem HartslagNu kunnen een jaarlijkse onderhouds-vergoeding van € 100 per AED-apparaat aanvragen bij de gemeente. De vergoeding is bedoeld als waardering voor AED-eigenaren die hun AED ter beschikking stellen aan het AED-netwerk in de gemeente Moerdijk. Doel is het realiseren van een dekkend AED-netwerk in de gemeente Moerdijk, zodat zoveel mogelijk levens gered kunnen worden van mensen die worden getroffen door een hartstilstand. Reeds in 2016 heeft het college ingestemd met eenzelfde regeling van het burgerinitiatief AED-apparaten. Dit besluit is toentertijd niet uitgewerkt in nadere beleids-regels. In de ‘oude’ regeling heeft EHBO- vereniging Langeweg als administrateur de aanvra-gen voor de jaarlijkse onderhoudsvergoeding van € 100 per 24- uurs AED afgehandeld. Aange-zien de administrateur van EHBO-vereniging Langeweg eind 2019 heeft aangegeven ermee te stoppen, is besloten de aanvragen voortaan via de gemeente Moerdijk te laten verlopen.

 6. Beleidsregel terugvordering PW, Bbz 2004, Ioaz gemeente Moerdijk 2020 Heronderzoeksplan Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen

  Het college besluit:

  1. Beleidsregel terugvordering PW, Bbz 2004, Ioaz gemeente Moerdijk 2020 vast te stellen.
  2. Het Heronderzoeksplan Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004) gemeente Moerdijk vast te stellen.

  Beleidsregel terugvordering PW, Bbz 2004, Ioaz gemeente Moerdijk 2020:

  Met ingang van 1 januari 2020 is het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) gewijzigd.

  Het doel van de wijzigingen is om de regeling effectiever, efficiënter en meer in overeenstem-ming met de uitgangspunten van de Participatiewet (PW) uit te voeren. Middels een wijziging van de beleidsregels terugvordering PW, Ioaw en Ioaz 2015 wordt een invulling aan deze terugvorderingsbevoegdheid voor ook de Bbz gegeven. Deze beleidsregel wordt namens de De6 door het Werkplein Hart van West-Brabant uitgevoerd. In materiele zin wordt wel één belangrijke wijziging in de beleidsregel voorgesteld die evenwel een andere aanleiding heeft dan wijziging van de Bbz 2004 zelf. Dat betreft een wijziging van de berekening van de beslag-vrije voet zoals deze is opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op basis van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De laatstgenoemde wet zelf is al aangenomen door de 2e en 1e Kamer, maar daar waar eerst sprake was van een ingangsdatum per 1 januari 2019, is deze nu vanwege hoofdzakelijk ICT-technische zaken voor grote organisaties als de belastingdienst en het UWV uitgesteld tot 1 januari 2021. De minister roept gemeenten op om vooruitlopend op deze ingangsdatum 1 januari 2021 om voortaan bij de verrekening van schul-den met een bijstandsuitkering een beslagvrije voet te hanteren van 95% van de bijstandsnorm. Heronderzoeksplan Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004) gemeente Moerdijk. De andere wijziging is dat de landelijke administratieve voorschriften inzake onderzoeksverplich-tingen, onderzoeksfrequenties, beëindigingsonderzoeken en de gemeentelijke administratie komen te vervallen. Dit betekent dat gemeenten zelf moeten regelen hoe zij de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking borgen. Vanwege de diversiteit aan onderzoeken die bij de uitvoering van het Bbz 2004 bestaan, is het wenselijk om dit in een gemeentelijk heronderzoeksplan te regelen.