Beleidsregel terugvordering PW, Bbz 2004, Ioaz gemeente Moerdijk 2020 Heronderzoeksplan Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen

Het college besluit:

  1. Beleidsregel terugvordering PW, Bbz 2004, Ioaz gemeente Moerdijk 2020 vast te stellen.
  2. Het Heronderzoeksplan Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004) gemeente Moerdijk vast te stellen.

Beleidsregel terugvordering PW, Bbz 2004, Ioaz gemeente Moerdijk 2020:

Met ingang van 1 januari 2020 is het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) gewijzigd.

Het doel van de wijzigingen is om de regeling effectiever, efficiënter en meer in overeenstem-ming met de uitgangspunten van de Participatiewet (PW) uit te voeren. Middels een wijziging van de beleidsregels terugvordering PW, Ioaw en Ioaz 2015 wordt een invulling aan deze terugvorderingsbevoegdheid voor ook de Bbz gegeven. Deze beleidsregel wordt namens de De6 door het Werkplein Hart van West-Brabant uitgevoerd. In materiele zin wordt wel één belangrijke wijziging in de beleidsregel voorgesteld die evenwel een andere aanleiding heeft dan wijziging van de Bbz 2004 zelf. Dat betreft een wijziging van de berekening van de beslag-vrije voet zoals deze is opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op basis van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De laatstgenoemde wet zelf is al aangenomen door de 2e en 1e Kamer, maar daar waar eerst sprake was van een ingangsdatum per 1 januari 2019, is deze nu vanwege hoofdzakelijk ICT-technische zaken voor grote organisaties als de belastingdienst en het UWV uitgesteld tot 1 januari 2021. De minister roept gemeenten op om vooruitlopend op deze ingangsdatum 1 januari 2021 om voortaan bij de verrekening van schul-den met een bijstandsuitkering een beslagvrije voet te hanteren van 95% van de bijstandsnorm. Heronderzoeksplan Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004) gemeente Moerdijk. De andere wijziging is dat de landelijke administratieve voorschriften inzake onderzoeksverplich-tingen, onderzoeksfrequenties, beëindigingsonderzoeken en de gemeentelijke administratie komen te vervallen. Dit betekent dat gemeenten zelf moeten regelen hoe zij de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking borgen. Vanwege de diversiteit aan onderzoeken die bij de uitvoering van het Bbz 2004 bestaan, is het wenselijk om dit in een gemeentelijk heronderzoeksplan te regelen.