Regeling Reductie Energieverbruik (RRE)

Het college besluit:

  1. Een budget beschikbaar te stellen van € 437.236 voor het stimuleren van huiseigenaren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis en het adviseren van huiseigenaren over energiebesparende maatregelen aan de woning;
  2. In de dekking te voorzien middels de bijdrage van het Ministerie van BZK voor het totale bedrag van € 437.236.
  3. Vooruitlopend op het besluit van de gemeenteraad te starten met de procesvoorbereiding van de uitvoering van de maatregelen zoals opgenomen in de Aanvraag RRE-uitkering Moerdijk en hiervoor maximaal € 70.000 beschikbaar te stellen.

De gemeente Moerdijk heeft op 13 december 2019 een positieve beschikking ontvangen op haar aanvraag RRE-uitkering voor het jaar 2020. Op basis van deze beschikking kan worden gestart met de uitvoering van de in de aanvraag opgenomen activiteiten. Het beschikte bedrag wordt binnenkort bijgeschreven op de rekening van de gemeente.
De raad wordt geadviseerd te besluiten om een budget beschikbaar te stellen voor het stimuleren van huiseigenaren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis en het adviseren van huiseigenaren over energiebesparende maatregelen aan de woning, zoals dat beschreven is in de aanvraag RRE-uitkering Moerdijk. Dit betekent dat alle eigenaren van woningen per brief een advies ontvangen over grote en kleine bespaarmogelijkheden, een voucher ontvangen om voor een bedrag van € 70 incl. BTW zelf kleine bespaarmogelijkheden te kopen zoals tochtstrips, radiatorfolies, een energiemanager, etc. Daarnaast worden enkele centrale informatieavonden georganiseerd, waarin geïnteresseerden worden voorgelicht over isolatiemaatregelen, ventilatiesystemen, isolatieglas en zonnepanelen. Hieraan worden tevens collectieve inkoopacties gekoppeld, waarmee woningeigenaren tegen gunstige voorwaarden dergelijke maatregelen kunnen laten uitvoeren aan hun woning. Door de collectieve aanpak worden woningeigenaren in hoge mate ontzorgd in het proces van advies aan huis (1 adviseur voor alle maatregelen), offertes aanvragen en daadwerkelijke uitvoering en kan een en ander bovendien tegen gunstige tarieven worden aangeboden. Hierbij wordt gestreefd naar een intensieve samenwerking met lokale/regionale bedrijven.