6 oktober 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 6 oktober 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 06 oktober 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 29 september 2020

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 29 september 2020

  Het college besluit:

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Principeverzoek huisvesting arbeidsmigranten op recreatiepark Waterweelde aan de Zwaluwsedijk 11 in Moerdijk

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek om arbeidsmigranten te mogen huisvesten aan de Zwaluwsedijk 11 in Moerdijk.
  2. Niet in te stemmen met het principeverzoek om arbeidsmigranten te mogen huisvesten aan de Zwaluwsedijk 11 in Moerdijk.
  3. De initiatiefnemer de suggestie te doen een verzoek in te dienen waarbij de gehele recreatieve functie van Waterweelde wordt vervangen door huisvesting voor arbeidsmigranten in een hoeveelheid die passender is bij de kern Moerdijk.

  De Jager Assurantiën uit Oosterbeek heeft een principeverzoek ingediend om arbeidsmigranten te mogen huisvesten op recreatiepark Waterweelde aan de Zwaluwsedijk 11 in Moerdijk. Het verzoek betreft de huisvesting van 450-600 arbeidsmigranten, zo nodig gefaseerd. Het initiatief zou de leefbaarheid van de naastgelegen kern Moerdijk sterk negatief beïnvloeden en is functioneel niet goed te combineren met de recreatieve functie van Waterweelde waardoor de locatie niet geschikt wordt gevonden en er negatief op het principeverzoek wordt besloten. De suggestie wordt gedaan om een verzoek in te dienen waarbij heel recreatiepark Waterweelde wordt vervangen door huisvesting voor arbeidsmigranten in een bij de kern Moerdijk passende hoeveelheid.

 4. Definitieve gunning Arbodienstverlener 2020

  Het college besluit:

  Een overeenkomst aan te gaan voor Arbodienstverlening voor de gemeente Moerdijk per 1-10-2020 met Bedrijfsartsen 5 Zuid-West B.V. - gevestigd te Goes – (kenmerk: SIW-7190).
  Door afloop van de afgesproken termijn en het aantal toegestane verlengingen met onze huidige arbodienstverlener Bedrijfsartsen 5 Zuid-West B.V., diende per 1 juli 2020 voor Arbodienstverlening een nieuwe overeenkomst te worden afgesloten. Hiervoor is begin april 2020 het proces voor een meervoudig onderhandse aanbesteding gestart. Aan deze aanbesteding heeft ook ICT WBW deelgenomen, die vanzelfsprekend een eigen contract zal aangaan. Als gevolg van de effecten van Corona op de voortgang van dit proces is ter over brugging aan Bedrijfsartsen 5 - conform het geldende  inkoopbeleid - offerte aangevraagd en is een tijdelijke opdracht verstrekt van 3 maanden. Dit gaf de werkgroep Arbodienstverlening tijd om een zorgvuldig proces te volgen.
  Uiteindelijk is Bedrijfsartsen 5 Zuid-West B.V. uit deze aanbestedingsprocedure als meest geschikte leverancier naar voren gekomen. Vanzelfsprekend is de OR nauw betrokken geweest bij de aanbesteding en kan zij  instemmen met de gunning van de opdracht aan Bedrijfsartsen 5 Zuid-West B.V.

 5. Vervolg Maltha Glasrecycling

  Het college besluit:

  De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief nader te informeren over de actuele situatie bij Maltha Glasrecycling.

  Na de raadsvergadering van 2 juli 2020 is de gemeenteraad door de burgemeester geïnformeerd over de stand van zaken bij Maltha Glasrecycling. Daarbij is afgesproken is dat de raad een aantal punten nader zou worden geïnformeerd. Het gaat daarbij om een nadere duiding van het GGD-advies, toelichting op vertraging in levering resultaten door het RIVM en geplande vervolgacties. Deze informatie is, samen met de meest recente ontwikkelingen, opgenomen in een raadsinformatiebrief.

 6. Mondkapjesplicht

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het invoeren van een mondkapjesplicht voor de publieke ruimten van het gemeentehuis en het Mauritshuis voor alle gemeentelijke medewerkers en het college van burgemeester en wethouders.
  2. Inhuizende partners en partijen die voor ons in het gemeentehuis en het Mauritshuis werkzaamheden verrichten te verzoeken in hun rol van werkgever aan hun medewerkers dezelfde verplichting op te leggen.
  3. In te stemmen met het communiceren naar bezoekers dat per 1 oktober het dringende advies geldt om in de publiekshal van het gemeentehuis en het Mauritshuis een mondkapje te dragen en hier vanaf maandag 5 oktober mondkapjes voor beschikbaar te stellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis.
  4. Kennis te nemen van de vrijwillige invulling van de mondkapjesplicht door de griffie.

  Woensdagmiddag 30 september j.l. heeft het kabinet tijdens het kamerdebat over de coronamaatregelen het dringende advies gegeven om in openbare ruimten, waaronder gemeentehuizen, een niet-medisch mondkapje te dragen. Het college heeft besloten om het dragen van een mondkapje te verplichten voor alle gemeentelijke medewerkers (en inhuur) die werkzaam zijn op het gemeentehuis en het Mauritshuis en andere gemeentelijke gebouwen met een publieksfunctie. Aan inhuizende partijen en contractpartners wordt dringend verzocht dezelfde plicht aan hun werknemers op te leggen.
  Vanaf 1 oktober zal de gemeenten bezoekers infomeren over het dringende advies om binnen de publieke ruimten een mondkapje te dragen. Vanaf 5 oktober zal de gemeente bezoekers een mondkapje verstrekken bij de hoofdingang van het gemeentehuis en het Mauritshuis.
  Na overleg met de griffie blijkt dat de griffie al op vrijwillige basis invulling geen aan het dringende advies om in de publieke ruimten van het gemeentehuis een mondkapje te dragen.

 7. Vaststelling subsidie 2019 Stichting Cultuur Moerdijk.

  Het college besluit:

  De subsidie voor het jaar 2019 aan Stichting Cultuur Moerdijk vast te stellen op € 28.800.

  Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan Stichting Cultuur Moerdijk voor het jaar 2019 vastgesteld, omdat geconstateerd is dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan.
  Stichting Cultuur Moerdijk (SCM) is uitgegroeid tot een overkoepelende stichting met als kerntaak het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Moerdijk in de breedste zin van het woord. Er is door de stichting een beleidsplan 2017-2020 opgesteld waarbinnen de stichting de culturele activiteiten uitvoert. De Stichting heeft vijf beleidsambities bepaald die aansluiten op het gemeentelijke beleid uit de paraplunota Maatschappij.
  De belangrijkste activiteiten in 2019 waren het organiseren van concerten, exposities, filmvoorstellingen van Filmhuis Cine 7, lezingen en cursussen. Verder heeft SCM programma’s cultuureducatie voor het basisonderwijs verzorgd, de jaarlijkse Cultuurprijs uitgereikt, de Kunst & Cultuurroute met Open Monumentendagen georganiseerd en een project 75 bevrijding uitgevoerd voor leerlingen van basisscholen. Bijna alle activiteiten zijn samen met (culturele) partners uit de gemeente uitgevoerd.
  SCM is een financieel gezonde organisatie. Belangrijkste inkomstenbron is de gemeentelijke subsidie. Voorts ontvangt de stichting sponsorgelden en opbrengsten uit kaartverkoop. SCM draait bij de uitvoering van alle activiteiten volledig op de inzet van enthousiaste vrijwilligers. 

 8. Vaststelling jaarlijkse subsidie 2019 bibliotheek VANnU

  Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie 2019 aan bibliotheek VANnU vast te stellen op € 792.503.
  2. Bibliotheek VANnU hierover schriftelijk te informeren via een beschikking.

  Op grond van het jaarverslag en de jaarrekening heeft het college de jaarlijkse subsidie aan bibliotheek VANnU voor het jaar 2019 vastgesteld op € 792.503, aangezien is geconstateerd dat aan de gemaakte afspraken is voldaan. De bibliotheek ontvangt jaarlijks een subsidie voor de hoofdvestiging in Zevenbergen en de servicepunten in Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten en een haal- en brengpunt in Willemstad. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over aanvullende taken op het gebied van laaggeletterdheid, mediawijsheid, cultuur en dienstverlening voor basisscholen. De bibliotheek VANnU is per 1 januari 2020 gefuseerd met Bibliotheek Het Markiezaat tot de Bibliotheek West-Brabant. Eind 2019 hebben de acht deelnemende gemeenten en de nieuwe bibliotheek een convenant afgesloten om de afstemming en samenwerking te versterken en meer innovatie mogelijk te maken.

 9. Principeverzoek nieuwbouw Jumbo supermarkt Fijnaart.

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek van nieuwbouw van de Jumbo supermarkt in Fijnaart op en nabij de huidige locatie aan de Kadedijk.
  2. Niet in te stemmen met het principeverzoek van nieuwbouw van de Jumbo supermarkt in Fijnaart op en nabij de huidige locatie aan de Kadedijk.

  De initiatiefnemer doet een principeverzoek om een nieuwe supermarkt te mogen bouwen op de huidige locatie van de Jumbo supermarkt aan de Kadedijk in Fijnaart. Om de gemeente in het programma vitale centra voor de kern Fijnaart wil onderzoeken of de supermarkt naar het centrum verplaatst kan worden wordt niet ingestemd met het principeverzoek.

 10. Nadere criteria op basis van de kwaliteitsvoorwaarden “Uitvoeringskwaliteit van diensten en producten” en “Waardering”.

  Het college besluit:

  de nadere criteria op basis van de kwaliteitsvoorwaarden “Uitvoeringskwaliteit van diensten en producten” en “Waardering” vast te stellen op grond van artikel 5, derde lid van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht.

  In verband met de verplichting uit de Wet Verbetering VTH heeft de gemeenteraad op 7 december 2017 de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht vastgesteld. De verordening is op 1 januari 2018 in werking getreden. In artikel 5, derde lid van deze verordening is bepaald dat het college nadere criteria vaststelt op basis van de kwaliteitsvoorwaarden. Deze kwaliteitsvoorwaarden zijn opgenomen in bijlage 1 van de verordening. Evenals de verordening is ook de uitwerking van de kwaliteitsvoorwaarden opgepakt in De6-verband. Gedurende de periode vanaf 7 december 2017 tot heden zijn al de nodige stappen gezet. Een aantal kwaliteitsvoorwaarden zijn gaandeweg al tot stand gekomen en verwerkt in het VTH-beleid, het VTH-Uitvoeringsprogramma en het Jaarverslag. Op dit moment dienen de nadere criteria op basis van de kwaliteitsvoorwaarden “Uitvoeringskwaliteit van diensten en producten” en “Waardering” nog formeel te worden vastgesteld. Voor de kwaliteitsvoorwaarde “Uitvoeringskwaliteit van diensten en producten” geldt dit alleen voor het onderdeel medewerkers.

 11. Afwijkingsbesluit Inkoopbeleid: Aanbrengen sprinklerinstallatie in parkeergarage gemeentehuis.

  Het college besluit:

  af te wijken van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid, zodat de opdracht voor het aanbrengen van een sprinklernet in de parkeerkelder van het gemeentehuis enkelvoudig gegund kan worden aan Kuijpers Exploitatie en Beheer B.V. uit Roosendaal. 

  Onlangs zijn in de parkeerkelder van het gemeentehuis een aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s geplaatst. Door het aanbrengen van deze oplaadpunten is de situatie ten aanzien van de uitgangspunten van de brandveiligheidsinstallatie en de bijbehorende risico’s veranderd. Een sprinklerinstallatie is een passende aanvullende voorziening voor het verhogen van het brandveiligheidsniveau in de parkeerkelder. Het college besluit om af te wijken van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid, zodat de opdracht voor het aanbrengen van een sprinklernet in de parkeerkelder van het gemeentehuis enkelvoudig gegund kan worden aan Kuijpers Exploitatie en Beheer B.V. uit Roosendaal.