Definitieve gunning Arbodienstverlener 2020

Het college besluit:

Een overeenkomst aan te gaan voor Arbodienstverlening voor de gemeente Moerdijk per 1-10-2020 met Bedrijfsartsen 5 Zuid-West B.V. - gevestigd te Goes – (kenmerk: SIW-7190).
Door afloop van de afgesproken termijn en het aantal toegestane verlengingen met onze huidige arbodienstverlener Bedrijfsartsen 5 Zuid-West B.V., diende per 1 juli 2020 voor Arbodienstverlening een nieuwe overeenkomst te worden afgesloten. Hiervoor is begin april 2020 het proces voor een meervoudig onderhandse aanbesteding gestart. Aan deze aanbesteding heeft ook ICT WBW deelgenomen, die vanzelfsprekend een eigen contract zal aangaan. Als gevolg van de effecten van Corona op de voortgang van dit proces is ter over brugging aan Bedrijfsartsen 5 - conform het geldende  inkoopbeleid - offerte aangevraagd en is een tijdelijke opdracht verstrekt van 3 maanden. Dit gaf de werkgroep Arbodienstverlening tijd om een zorgvuldig proces te volgen.
Uiteindelijk is Bedrijfsartsen 5 Zuid-West B.V. uit deze aanbestedingsprocedure als meest geschikte leverancier naar voren gekomen. Vanzelfsprekend is de OR nauw betrokken geweest bij de aanbesteding en kan zij  instemmen met de gunning van de opdracht aan Bedrijfsartsen 5 Zuid-West B.V.