7 april 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 7 april 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 07 april 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 31 maart 2020

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 31 maart 2020

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Project 014 Havenfront Willemstad – Eindevaluatie deelproject Cruisesteiger

  Het college besluit:

  1. De eindevaluatie 014 Havenfront Willemstad, deelproject Cruisesteiger, vast te stellen;
  2. Project 014 Havenfront Willemstad, deelproject Cruisesteiger, af te sluiten en af te voeren van de projectenlijst;
  3. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

  Op 23 maart 2018 is met RSR Schifffahrt AG een intentieovereenkomst gesloten voor het realiseren van een nieuwe aanlegsteiger voor riviercruiseschepen aan de oostzijde van Willemstad. Vervolgens heeft het college op 30 oktober 2018 ingestemd met het Koersdocument ‘Gebiedsontwikkeling Willemstad-Oost’.
  Na vaststelling van het koersdocument is gewerkt aan de integrale gebiedsontwikkeling van de oostrand. Behalve de aanleg van de riviercruisesteiger en bijbehorende voorzieningen, ligt er een opgave in hetzelfde gebied voor de aanleg van een parkeervoorziening ten behoeve van de gebruikers van de jachthaven alsmede het doortrekken van de voet- en fietsverbinding Oostdijk-Vesting Willemstad en vindt er onderzoek plaats vanuit het waterschap Brabantse Delta naar de stabiliteit en kering van de Oostdijk. Vanwege deze integrale aanpak zijn bij de gebiedsontwikkeling naast de initiatiefnemer voor de steiger en de gemeente, ook provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en waterschap Brabantse Delta betrokken.
  Tijdens de commissievergadering van 18 september 2019 is op basis van een raadsinformatiebrief de stand van zaken voor het project 014 Havenfront, subproject Cruisesteiger, besproken. Er is tijdens de commissie behandeling ingesproken door de stadstafel en burgerinitiatief ‘Zicht op de Overkant’. Onder andere naar aanleiding van de inspreekreacties heeft de commissie het college geadviseerd om nader met de insprekers in overleg te gaan en, mochten er verdere stappen worden genomen, eerst door de gemeenteraad de kaders te laten vaststellen.
  De afgelopen periode is er meermaals gesproken met onder andere de stadstafel. Een aparte cruisesteiger, op welke locatie dan ook, kan niet op draagvlak rekenen. De kern van het probleem is de verwachtte toename van cruisetoerisme. Ondanks nader overleg met betrokken partijen, moet geconstateerd worden dat een cruisesteiger vanwege het ontbreken van inwonersdraagvlak niet haalbaar is. Het project wordt vanwege onhaalbaarheid beëindigt.

 4. Project 008. Intentieovereenkomst Kop Roode Vaart Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met bijgevoegde intentieovereenkomst ten einde de samenwerking met Zeeman Vastgoed voor de ontwikkeling van het projectgebied Kop Roode Vaart vast te leggen;
  2. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

  Al bijna 20 jaar wordt geprobeerd het project Kop Roode Vaart tot ontwikkeling te brengen. Diverse ontwikkelaars en even zoveel plannen zijn inmiddels gepasseerd. Vooralsnog zonder concreet resultaat.
  Project Kop Roode Vaart bestaat uit twee deelgebieden, de zijde van de Allenweg en de zijde van de Huizersdijk. Zeeman Vastgoed heeft als eigenaar van de gronden aan de Allenweg de gemeente verzocht om te kijken naar de mogelijkheden tot samenwerking met hen als ontwikkelende partij.
  Gezien de lange voorgeschiedenis van het project en de wens om het gebied Kop Roode Vaart na al die jaren eindelijk te ontwikkelen, is er een hernieuwde samenwerking aangegaan met Zeeman Vastgoed. Het gebied zal, mits haalbaar, ontwikkeld worden door Zeeman Vastgoed waarbij de gemeente uitsluitend faciliterend is. De voorwaarden voor de samenwerking, waaronder het creëren van een bijzonder woonmilieu, zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst. Door ondertekening van de intentieovereenkomst is het project Kop Roode Vaart opnieuw opgestart met als doel te komen tot woningbouwontwikkeling op het totale projectgebied.

 5. Vaststelling verslag overleg 9 maart 2020.

  Het college besluit:

  1. Het verslag van het op overeenstemming gericht overleg op 9 maart 2020 vaststellen; en
  2. Het vastgestelde verslag verzenden aan de schoolbesturen.

  Op grond van de verordening overleg lokaal onderwijsbeleid heeft bestuurlijk op overeenstemming gericht overleg plaatsgevonden met de schoolbesturen op 9 maart 2020 over de door uw college voorgestelde conceptverordening voorzieningen huisvesting gemeente Moerdijk en de concept beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk.
  Het conceptverslag is reeds verzonden aan de schoolbesturen. Er zijn door de schoolbesturen geen opmerkingen gemaakt op het conceptverslag. Het college kan derhalve het verslag vaststellen.

 6. Afwijkingsbesluit Inkoop: Enkelvoudig gunnen van niet voorziene asfaltwerkzaamheden.

  Het college besluit:
  In te stemmen met het afwijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid door het  enkelvoudig gunnen van niet voorziene asfaltwerkzaamheden tot een bedrag van € 150.000,- per opdracht.

  Meerdere asfaltwegen binnen de Gemeente Moerdijk komen in aanmerking voor groot onderhoud of rehabilitatie. Voor deze werkzaamheden zal er eind 2020 een raamovereenkomst groot onderhoud asfalt opgesteld worden, welke openbaar wordt aanbesteed. Een aantal locaties op asfaltwegen gaat zo snel in kwaliteit achteruit, dat er verkeersonveilige situaties ontstaan. Vanuit de zorgplicht als wegbeheerder moet er dan ingegrepen worden en moeten er maatregelen genomen worden om de onveilige situatie te beheersen.
  Om bij dit soort werkzaamheden snel te kunnen handelen vragen wij het college om de Moerdijkse aanbestedingsgrens voor enkelvoudige opdrachten op te rekken van € 100.000 naar  € 150.000,- .
  De uitvraag zal plaatsvinden bij aannemers die in de afgelopen 4 jaar geen tot weinig opdrachten zijn verstrekt. Hierdoor voorkomen we dat er in een later stadium problemen kunnen ontstaan met onrechtmatig verstrekte opdrachten. We zoeken voor deze onvoorziene zaken ruimte binnen het bestaande budget en gaan er vooralsnog vanuit dat dit voldoende is. Mocht een overschrijding zich voor lijken te doen, dan zullen we het college daar tijdig over informeren.

 7. Concept-Regionale Energie Strategie (concept-RES) West-Brabant

  Het college besluit:
  De Concept-RES inclusief bijlagen ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad

  We hebben een opgave om de elektriciteit en de warmte die we gebruiken te verduurzamen. Dat is een West-Brabantse opgave én een opgave die volgt uit het Klimaatakkoord. Het Rijk, de provincies en gemeenten spraken daarin af om samen 35 TWh duurzame elektriciteit op land op te wekken en om de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving te verduurzamen. Iedere regio kijkt wat nu mogelijk is. De Regionale Energie Strategie (RES) gaat met name over de onderwerpen die om regionale keuzes en afstemming vragen. Individuele gemeenten blijven verantwoordelijk voor de locatiekeuze en voor noodzakelijke procedures. Ze kunnen ook aanvullende keuzes maken en kaders stellen.
  Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de reactiebrief over de consultatieronde van de eerder gepresenteerde contourennotitie RES en om in te stemmen met het aanbieden van de concept-RES aan het Rijk. Het Rijk beoordeelt alle aangeboden concept-RES’en en reageert daar uiterlijk in oktober 2020 op. De regio’s hebben vervolgens tot 1 maart 2021 om hun RES definitief vast te stellen.

 8. Afwijkingsbesluit inkoop: enkelvoudige gunning Winst uit je woning: samen Inkopen B.V.

  Het college besluit:
  In te stemmen met het afwijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid door het overschrijden van het drempelbedrag van € 30.000 voor diensten voor de enkelvoudige gunning aan Winst uit je Woning: samen Inkopen B.V., op grond van de afwijkingsbevoegdheid zoals genoemd in artikel 3.7 van dit beleid.

  De gemeente Moerdijk heeft op 13 december 2019 een positieve beschikking ontvangen op haar aanvraag van de speciale uitkering Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) voor energiebesparende maatregelen voor woningeigenaren. Het college kiest ervoor om een groot deel van de werkzaamheden  te laten uitvoeren door Winst uit je Woning: samen Inkopen B.V. Hierbij maakt het college gebruik van haar bevoegdheid om af te wijken van de richtlijnen in het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid, door het overschrijden van het drempelbedrag van € 30.000 voor de enkelvoudige gunning van diensten.
  Het college neemt dit besluit vanwege het korte tijdsbestek waarin het project moet worden uitgevoerd: de werkzaamheden moeten vóór 2021 zijn voltooid om in aanmerking komen voor de speciale uitkering Regeling Reductie Energieverbruik. De aanbod van Winst uit je Woning sluit goed aan op de projectdoelen van de gemeente en heeft een goede prijs-kwaliteit-
  verhouding.

 9. Subsidieregeling energiebesparende maatregelen koopwoningen

  Het college besluit:

  1. De ‘Subsidieregeling energiebesparende maatregelen koopwoningen’ vast te stellen;
  2. Mandaat te verlenen aan de operationeel directeur van Winst uit je woning: samen inkopen B.V. met betrekking tot de bevoegdheid tot het beslissen op een verzoek om subsidie op grond van de  ‘Subsidieregeling energiebesparende maatregelen koopwoningen’.

  De gemeente Moerdijk heeft op 13 december 2019 een positieve beschikking ontvangen op haar aanvraag van de speciale uitkering Regeling Reductie Energieverbruik. Een deel van deze speciale uitkering besteedt de gemeente aan een voucher van 70 euro aan de eigenaren van alle koopwoningen in Moerdijk voor energiebesparende maatregelen. Met een unieke code kan de ontvanger de voucher bij vele honderden winkels in heel Nederland verzilveren. Het college stelt de ‘Subsidieregeling energiebesparende maatregelen koopwoningen’ vast om uitvoering te kunnen geven aan de voucherregeling. Het budgetplafond van de regeling is € 287.174. Rechthebbenden ontvangen schriftelijk de voucher en informatie over de regeling.

 10. Capaciteit invulling visietraject 380kV Zevenbergschen Hoek

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ophogen van het P-budget van team REO met  160.000,-  , voor het vergroten van de capaciteit RO en grond/vastgoedverwerving voor een periode van 1,5 jaar, ter ondersteuning van de inwoners van Zevenbergschen Hoek in het dossier 380 KV, in lijn met de gemeenteraadbreed aangenomen motie;
  2. De meerkosten, gezien het spoedeisend belang in dit dossier, allereerst te dekken uit het deel van het gemeentelijk P-budget dat in 2020 en 2021 resteert, waardoor de inhuur nu in gang kan worden gezet en waarbij in het najaar aan de gemeenteraad een raadsvoorstel wordt aangebonden voor concreet de dekking van de kosten.

  Voor het nieuwe 380kV heeft de Minister besloten in de omgeving van Zevenbergschenhoek niet het advies van de Samenwerkende Overheden te volgen, maar te kiezen voor het oorspronkelijke voorkeurstracé. Hierdoor komt dit nieuwe tracé dichter bij de kern Zevenbergschenhoek en in het bijzonder bij buurtschap de Kattenkraam te liggen. Dit heeft grote gevolgen voor de bewoners van dit buurtschap, maar ook voor de kern zelf. In de raad is mede daarom een motie aangenomen om de inwoners ‘de maximale ondersteuning’ te geven. Met dit besluit wordt invulling gegeven aan deze motie. Daarnaast heeft op 27 januari 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen gedeputeerde van Merriënboer, wethouder Brummans en vertegenwoordigers van Tennet en het Rijk. Daarbij zijn afspraken gemaakt om nu gezamenlijk in dit dossier op te trekken om voor inwoners snel de gewenste duidelijkheid te geven en een nieuw toekomstperspectief te bieden. Dit vraagt extra ambtelijke capaciteit die niet past in de reguliere bedrijfsvoering. Gezien het spoedeisend belang en de heldere lijn van de door de gemeenteraad aangenomen motie heeft het college besloten om , gezien het spoedeisend belang, nu inhuur van extra ambtelijke capaciteit voor dit dossier mogelijk te maken. In het najaar, wanneer er meer zicht is op de concrete kosten en het restant van het P-budget 2020, zal aan de gemeenteraad een concreet voorstel voor de dekking van de meerkosten worden voorgelegd.