Capaciteit invulling visietraject 380kV Zevenbergschen Hoek

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ophogen van het P-budget van team REO met  160.000,-  , voor het vergroten van de capaciteit RO en grond/vastgoedverwerving voor een periode van 1,5 jaar, ter ondersteuning van de inwoners van Zevenbergschen Hoek in het dossier 380 KV, in lijn met de gemeenteraadbreed aangenomen motie;
  2. De meerkosten, gezien het spoedeisend belang in dit dossier, allereerst te dekken uit het deel van het gemeentelijk P-budget dat in 2020 en 2021 resteert, waardoor de inhuur nu in gang kan worden gezet en waarbij in het najaar aan de gemeenteraad een raadsvoorstel wordt aangebonden voor concreet de dekking van de kosten.

Voor het nieuwe 380kV heeft de Minister besloten in de omgeving van Zevenbergschenhoek niet het advies van de Samenwerkende Overheden te volgen, maar te kiezen voor het oorspronkelijke voorkeurstracé. Hierdoor komt dit nieuwe tracé dichter bij de kern Zevenbergschenhoek en in het bijzonder bij buurtschap de Kattenkraam te liggen. Dit heeft grote gevolgen voor de bewoners van dit buurtschap, maar ook voor de kern zelf. In de raad is mede daarom een motie aangenomen om de inwoners ‘de maximale ondersteuning’ te geven. Met dit besluit wordt invulling gegeven aan deze motie. Daarnaast heeft op 27 januari 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen gedeputeerde van Merriënboer, wethouder Brummans en vertegenwoordigers van Tennet en het Rijk. Daarbij zijn afspraken gemaakt om nu gezamenlijk in dit dossier op te trekken om voor inwoners snel de gewenste duidelijkheid te geven en een nieuw toekomstperspectief te bieden. Dit vraagt extra ambtelijke capaciteit die niet past in de reguliere bedrijfsvoering. Gezien het spoedeisend belang en de heldere lijn van de door de gemeenteraad aangenomen motie heeft het college besloten om , gezien het spoedeisend belang, nu inhuur van extra ambtelijke capaciteit voor dit dossier mogelijk te maken. In het najaar, wanneer er meer zicht is op de concrete kosten en het restant van het P-budget 2020, zal aan de gemeenteraad een concreet voorstel voor de dekking van de meerkosten worden voorgelegd.