Concept-Regionale Energie Strategie (concept-RES) West-Brabant

Het college besluit:
De Concept-RES inclusief bijlagen ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad

We hebben een opgave om de elektriciteit en de warmte die we gebruiken te verduurzamen. Dat is een West-Brabantse opgave én een opgave die volgt uit het Klimaatakkoord. Het Rijk, de provincies en gemeenten spraken daarin af om samen 35 TWh duurzame elektriciteit op land op te wekken en om de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving te verduurzamen. Iedere regio kijkt wat nu mogelijk is. De Regionale Energie Strategie (RES) gaat met name over de onderwerpen die om regionale keuzes en afstemming vragen. Individuele gemeenten blijven verantwoordelijk voor de locatiekeuze en voor noodzakelijke procedures. Ze kunnen ook aanvullende keuzes maken en kaders stellen.
Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de reactiebrief over de consultatieronde van de eerder gepresenteerde contourennotitie RES en om in te stemmen met het aanbieden van de concept-RES aan het Rijk. Het Rijk beoordeelt alle aangeboden concept-RES’en en reageert daar uiterlijk in oktober 2020 op. De regio’s hebben vervolgens tot 1 maart 2021 om hun RES definitief vast te stellen.