Ontwerpbesluit bestemmingsplan Vesting Willemstad – Herstelplan 2019

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 13 november 2019,
  2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Vesting Willemstad – Herstelplan 2019’ (NL.IMRO.1709.VestWSHerstel2019-BP30),
  3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Vesting Willemstad – Herstelplan 2019’ gedurende 6 weken ter inzage te leggen,
  4. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de start van deze procedure.

Op 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Vesting Willemstad ongewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit is 1 beroepschrift ingediend. Op 13 november 2019 heeft de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State uitspraak gedaan. Het beroepschrift is gegrond verklaard. De Afdeling bestuursrecht heeft de het besluit van 5 juli 2018 vernietigd voor zover het gaat om de bestemming voor het perceel Voorstraat 6a te Willemstad. In de uitspraak wordt de gemeenteraad opgedragen binnen 20 weken een nieuw besluit te nemen ten aanzien van dit onderdeel.