Procesvoorstel Contourennotitie Regionale Energiestrategie West-Brabant

Het college besluit:
Accorderen dat de Contourennotitie RES West-Brabant na vaststelling in de Stuurgroep RES West-Brabant gelijktijdig aan zowel college als gemeenteraad ter consultatie wordt aangeboden.

De bestuurlijke behandeling van de Regionale Energiestrategie West-Brabant start met een Contourennotitie, die in de periode van half januari tot eind februari 2020 aan alle betrokken gemeenteraden, waterschappen en provincie ter consultatie zal worden aangeboden. Gezien het korte tijdsbestek tussen het beschikbaar komen van de definitieve Contourennotitie in combinatie met de vergadercyclus van de Commissie Fysieke Infrastructuur is een uitzonderlijke procedure nodig om een en ander tijdig in de commissie te kunnen behandelen.