Regionale prestatieafspraken met Woonkwartier, jaarschijf 2020

 Het college besluit:

 1. In te stemmen met de jaarschijf 2020 behorende bij de prestatieafspraken 2018-2020 tussen de gemeenten Moerdijk, Halderberge, woningcorporatie Woonkwartier en de huurdersvereniging Fijn Wonen, waarvan enkele kernpunten zijn:
  • Betaalbaarheid;
  • Beschikbaarheid;
  • Woningkwaliteit en duurzaamheid;
  • Wonen, zorg en ondersteuning;
  • Inzet in wijken, kernen en buurten.
 2. De gemeenteraad te informeren over de vaststelling van de jaarschijf 2020.

Met de vaststelling van het Coalitieakkoord, de programmabegroting 2020 en de paraplunota Maatschappij heeft de gemeente de ambities en doelen voor de komende jaren op het gebied van wonen vastgelegd. Om die doelen te realiseren zijn er onder andere regionale prestatieafspraken gemaakt tussen woningcorporatie Woonkwartier, de huurdersvereniging Fijn Wonen en de gemeenten Moerdijk en Halderberge. Door deze afspraken wordt de samenwerking met Woonkwartier versterkt en leggen de partijen hun samenwerking, wederkerige afspraken en wederzijdse verantwoordelijkheden op het gebied van wonen vast. De nieuwe regionale prestatieafspraken bestaan uit kaderafspraken en jaarschijven. De kaderafspraken betreft wat meer algemene afspraken, die gelden voor een periode van 3 jaar (december 2017 tot en met 31 december 2020). De jaarschijven worden jaarlijks geactualiseerd en daarin worden de gezamenlijke ambities per jaar concreet en gespecificeerd per gemeente (tot op projectniveau) vastgelegd. Het college heeft besloten om in te stemmen met de jaarschijf 2020, waarmee onder andere specifieke afspraken zijn gemaakt op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid, woningkwaliteit en duurzaamheid en wonen, zorg en ondersteuning en inzet in wijken, kernen en buurten.