Uniformering SROI-beleid bij inkoop D6-gemeenten

Het college besluit:

  1. In te stemmen met inliggende Beleidsnotitie Social Return bij inkoop D6-gemeenten 2020;
  2. Dit beleid met ingang van 1-1-2020 toe te passen bij lokale inkopen en aanbestedingen;
  3. De uitvoering van de SROI-taak met ingang van 2020 als plustaak op te dragen aan het Werkplein Hart van West-Brabant, hierna genoemd HvWB;
  4. Deze opdracht in eerste instantie voor de duur van twee jaar te verstrekken, met een evaluatiemoment na 1,5 jaar;
  5. De kosten van de SROI-coördinator ad. € 11.242 via de exploitatie van het Werkplein HvWB te bekostigen en dit bedrag via de eerste bestuursrapportage 2020 van het Werkplein toe te voegen aan de begroting van het Werkplein;
  6. De extra benodigde middelen van € 11.242 te dekken vanuit de begrotingsruimte 2020, middels begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage 2020;
  7. De gemeenteraad te informeren door middel van inliggende raadsinformatiebrief.

Meer mensen aan het werk, is een belangrijk uitgangspunt vanuit de Participatiewet en de Wet Banenafspraak. Niet alleen de overheid, maar ook werkgevers hebben hiermee de opdracht gekregen om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Deze opdracht heeft de meeste kans van slagen, voor zowel werkgevers als werknemers, als dit niet vanuit een verplichting maar vanuit een gezamenlijke maatschappelijke opgave gebeurt. De gemeente wil hierin de werkgevers stimuleren, faciliteren en een verbinding zijn rondom personele vraagstukken. De doelstelling is het sociaal ondernemen binnen deze regio verder te stimuleren middels SROI concreet te integreren in de aanbestedingen.